Krav på skadestånd i 42 fall

Antal skadeståndsbeslut har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. BEO har begärt skadestånd i runt 30 till 50 fall per år sedan 2009.

I drygt hälften (23 stycken) av fallen under 2013 har huvudmannen medgivit de framställda skadeståndskraven och ersättningen har då betalats ut till eleven. I ytterligare 13 fall har huvudmannen efter förlikning medgivit en del av kraven och eleven har då fått en del av det begärda skadeståndsbeloppet. I de sex övriga fallen pågick vid årsskiftet antingen förhandlingar med huvudmannen eller har stämningsansökan ingivits till domstol.

Under 2013 har ersättningen varierat, det lägsta utbetalade beloppet var på 5 000 kronor och det högsta var på 90 000 kronor.