Kritik mot kränkande behandling ökar mest

Under år 2013 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om cirka 3 500 anmälningar varav 1 200 lett till kritik.

Av besluten som fattades 2013 utreddes närmare hälften av anmälningarna vidare av Skolinspektionen eller BEO. I cirka en fjärdedel av ärendena gjordes en initial utredning. Dessa ärenden saknade grund för vidare utredning, exempelvis på grund av att anmälan innehöll för vaga uppgifter eller att det som anmäldes ligger utanför Skolinspektionens och BEO:s tillsynsansvar. I den återstående fjärdedelen ärenden överlämnades anmälningarna för utredning hos huvudmannen för skolan eller hos en annan myndighet.

I två tredjedelar av de ärenden som utreddes vidare, cirka 1200 anmälningar, kritiserades skolan eller förskolan som anmälan rörde. Det är ungefär samma andel som föregående år.

Antal kritikbeslut efter typ av brist 2003-2013


Kränkande behandling och särskilt stöd är de vanligaste konstaterade bristerna bland anmälningar som lett till kritik. Dessa är även de vanligaste orsakerna till att anmälningar inkommer till Skolinspektionen och BEO.  Jämfört med 2012 har antalet kritikbeslut rörande anmälningar om kränkande behandling ökat mer än andra kritikbeslut.

Tre förelägganden med vite under 2013

Föreläggande är den allvarligaste formen av kritik som Skolinspektionen eller BEO kan rikta mot en skolhuvudman. Sedan 2010 års skollag började tillämpas den 1 juli 2011 kan Skolinspektionens förelägganden mot huvudmän att fullgöra sina skyldigheter förenas med vite. Under 2013 har Skolinspektionen förelagt med vite i tre anmälningsärenden. Samtliga tre ärenden rör elevers rätt till utbildning och särskilt stöd i grundskola.