Anmälningar och beslut 2014

Anmälningarna fortsätter öka
– men i lägre takt

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet ökar för varje år. Under år 2014 kom det in knappt 3 750 anmälningar. Jämfört med 2013 är det en ökning med 5 procent, denna ökning är dock mindre än vad den varit tidigare år. Diagrammet visar antal inkomna anmälningar under åren 2010-2014.
Anmälningarna fortsätter öka – men i lägre takt

Anmälningarna gäller oftast
utsatta pojkar i grundskolan

Det är nästan tre gånger vanligare att Skolinspektionen får anmälningar om upplevda missförhållanden för elever i grundskolan jämfört med gymnasieskolan. Det är också vanligare att anmälningarna rör missförhållanden för pojkar jämfört med flickor. De största skillnaderna finns i grundskolan. Diagrammet visar antal anmälningar i grundskolan efter kön 2014.
Anmälningarna gäller oftast utsatta pojkar i grundskolan

Krav på skadestånd i 42 fall

Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en mobbad eller kränkt elevs räkning. Det har skett i 42 fall under 2014.
Krav på skadestånd i 42 fall

Statistiken i korthet

  • Under år 2014 har det kommit in 3 747 anmälningar till Skolinspektionen och BEO. Majoriteten av anmälningarna, 2 778, rör missförhållanden i grundskolan. Näst vanligast, 439 anmälningar, rör gymnasieskolan.
  • De vanligaste orsakerna bakom anmälningarna är kränkande behandling eller att eleven inte får det stöd denne behöver för att nå målen. Detta gäller både flickor och pojkar.
  • Under år 2014 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om 3 723 anmälningar. Av besluten som fattades 2014 utreddes, utöver en första utredning, närmare hälften av anmälningarna vidare av Skolinspektionen eller BEO. I övriga fall gjordes en första utredning som ledde till att en fjärdedel överlämnades till huvudman för utredning och en fjärdedel konstaterades sakna grund för vidare utredning.
  • I två tredjedelar av de ärenden som utreddes vidare kritiserades skolan som anmälan rörde. Det är ungefär samma andel som föregående år. Sammanlagt fattades 1 240 kritikbeslut under år 2014. 

Hur ser det ut i din kommun?

I tabellerna nedan hittar du information kring de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet under 2014 och de beslut vi fattat rörande anmälningar. Det totala antalet anmälningar som inkommit per kommun eller län hittar du i tabellerna över antal inkomna anmälningar efter registreringstyp. Vad anmälningarna handlar om hittar du i tabellerna över antal inkomna anmälningar per anmälningsgrund.

Tabeller: Kommuner, PDF-filer
Inkomna per kommun efter registreringstyp år 2014
Inkomna per anmälningsgrund och kommun år 2014
Beslutade per kommun efter brist år 2014
Beslutade per kommun efter beslutstyp 2014

Tabeller: Kommuner, Excel-filer
Inkomna per kommun efter registreringstyp år 2014
Inkomna per anmälningsgrund och kommun år 2014
Beslutade per kommun efter brist år 2014
Beslutade per kommun efter beslutstyp 2014