Vanliga frågor och svar

Hur vanligt är det med anmälningar om kränkande behandling i skolan?

Statistiken för anmälningar visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

Kränkande behandling är den vanligaste orsaken bakom en anmälan till Skolinspektionen/BEO. Under 2018 fick Skolinspektionen/BEO in 5 090 anmälningar. Av dessa handlade 38 procent, 1 910 stycken, anmälningar om kränkande behandling.


Hur vanligt är det att vuxna i skolan kränker elever?

Statistiken för anmälningar visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

38 procent av samtliga inkomna anmälningar till Skolinspektionen 2018 rör någon form av upplevd kränkande behandling.

Vad gäller inkomna anmälningar om kränkande behandling handlar 41 procent (2018) av dessa om upplevda kränkningar utförda av en vuxen på skolan. 69 procent handlar om att en eller flera elever upplevs ha kränkt en eller flera andra elever och 4 procent att skolan inte anmält kränkningen vidare till huvudmannen. I flera ärenden är det alltså en kombination av upplevda kränkningar från personal och andra elever, eller kränkningar och anmälningsskyldigheten som är grund för utredning.


Hur vanligt är det att elever inte får det stöd de har rätt till i skolan?

Statistiken för anmälningsärenden visar antal anmälda missförhållanden i Sveriges skolor och inte det totala antalet faktiska missförhållanden.

Upplevda brister i stödet från skolan är den näst vanligaste orsaken bakom en anmälan till Skolinspektionen. Under 2018 fick Skolinspektionen 5 090 anmälningar. Av dessa handlade 1108 anmälningar, 22 procent, om upplevda brister i särskilt stöd och 200 anmälningar, 4 procent, om upplevda brister i stöd genom extra anpassningar.


Hur många anmälningar som kommit in berör X-skolan?

Skolverkets statistikdatabas har uppgifter om enskilda skolor:
Skolverket: Sök skolinspektionens anmälningar (extern länk, nytt fönster) 


Hur ser utvecklingen ut av antalet anmälningar i X-kommunen?

Skolverkets statistikdatabas har uppgifter om antal anmälningar per år för specifika kommuner:
Skolverket: Sök Skolinspektionens anmälningar (extern länk, nytt fönster) 


Hur många anmälningar berör skolor som ligger i X-län?

Här på Skolinspektionen.se finns tabeller som visar antal anmälningar per län:
Statistik om anmälningar

Skolverkets statistikdatabas har uppgifter om specifika anmälningar per län:
Skolverket: Sök Skolinspektionens anmälningar (extern länk, nytt fönster) 


Hur ofta har Skolinspektionen/Barn- och elevombudet (BEO) kritiserat X-skolan?

Skolverkets statistikdatabas har uppgifter om antal beslut där Skolinspektionen/BEO kritiserat en skola efter att anmälan utretts. Sök efter specifik skola i en kommun och i sammanställningen finns kolumnen Kritik där du kan se om Skolinspektionen kritiserat skolan eller ej:
Skolverket: Sök Skolinspektionens anmälningar  (extern länk, nytt fönster) 


Hur gör jag för att begära ut handlingarna i ett specifikt ärende?

Du kan begära ut handlingar genom att mejla din begäran till Skolinspektionens registratur:

Läs mer här:
Diariet