Statistik om regelbunden tillsyn

Statistiken visar bristområden

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Detta kallas för regelbunden tillsyn. Här kan du se vad som bedöms inom den regelbundna tillsynen:
Detta bedömer vi

Statistiken visar brister som Skolinspektionen har påpekat under den regelbundna tillsynen. Med hjälp av menyn till vänster hittar du tabeller som visar statistiken uppdelad på riket, kommuner och län. Sedan 2012 finns statistiken även per skola.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken redovisas per kalenderår och uppdateras två gånger per år, med siffror för ett halvt respektive helt år. Halvårssiffrorna är preliminära och publiceras vanligtvis i slutet av sommaren och helårssiffrorna i februari-mars.

Viktigt att tänka på

  • Statistiken är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.
  • Fokus för tillsynen (och denna statistik) är de områden där det finns brister, inte de områden där skolan uppfyller skollagen, läroplaner och övriga författningar.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas.
  • Det är svårt att jämföra resultatet av tillsynen mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagförändringar. Det är också svårt för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt från år till år.