Förskoleverksamhet

De tio bedömningspunkter där flest kommuner hade brister  presenteras nedan. Procentsatsen anger andel kommuner med brister av antal bedömda kommuner.

 • Barn med annat modersmål än svenska får stöd att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (77 procent)
 • Det finns skriftliga kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och för de flesta förskolor som svarar mot förordningens krav. (76 procent)
 • Barngrupperna har lämplig storlek och sammansättning i förhållande till de varierande förutsättningarna i olika grupper (ålder, andel barn i behov av särskilt stöd m.m.). (48 procent) 
 • Ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete pågår inom förskoleverksamheten, såväl på övergripande kommunal nivå som vid de olika förskolorna. (47 procent)
 • Personalen i förskoleverksamheten samverkar vid övergångar och inskolning med mottagande/lämnande verksamhet och med vårdnadshavarna för att ge barnen kontinuitet och trygghet. (43 procent)
 • De ansvariga i kommunen har kännedom om kvaliteten i de olika verksamheterna inom förskoleverksamheten. (36 procent)
 • Politiker, förvaltningsledning och ledningen på förskolorna för en kontinuerlig dialog om förskoleverksamheten i syfte att utveckla den. (33 procent)
 • Kommunen strävar efter att anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern. (26 procent)
 • Barn som är i behov av särskilt stöd får sådant stöd. (23 procent)
 • Kommunen utövar tillsyn över enskild verksamhet för att förvissa sig om att kraven på god kvalitet och säkerhet är uppfyllda (14 procent)

Ta del av sammanställningen över samtliga bedömningspunkter (PDF-fil, öppnas i nytt fönster).

För ett fåtal kommuner har tillsynen genomförts inom en ny tillsynsmodell. Därmed är inte statistiken för dessa kommuner jämförbar med övriga. Dessa kommuner redovisas i stället tillsammans med statistiken för 2009. Brist är här beteckningen för både bedömningsvärdet brist (skolan uppfyller inte författningarnas krav) eller förbättringsområde (det finns brister i kvaliteten).

Viktigt att tänka på

 • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2008. Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
 • För att kunna generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats krävs att urvalet av skolor och verksamheter skett slumpmässigt. Tillsynen sker inte slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av tillsynen 2008 till alla landets skolor och verksamheter.
 • Andelen i procent är beräknad utifrån antal skolor och verksamheter som bedömts för respektive bedömningspunkt. Vissa bedömningspunkter har inte gått att eller varit relevanta att bedöma för alla skolor.
 • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tillsynen. Dessa brister ska skolorna åtgärda. Statistiken beskriver alltså inte hur det ser ut i kommunerna och skolorna idag.