Grundskola

De tio bedömningspunkter där flest skolor hade brister  presenteras nedan. Procentsatsen anger andel skolor med brister av antal bedömda skolor.

 • En aktuell kvalitetsredovisning finns och motsvarar förordningens krav. (93 procent)
 • Skolan har systematisk uppföljning och analys av de samlade kunskapsresultaten och utvecklingen av normer och värden. (89 procent)
 • Skolan har en likabehandlingsplan samt system och rutiner för arbetet mot kränkande behandling. (87 procent)
 • Skolan har en systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas utveckling mot läroplanens mål att sträva mot. (87 procent)
 • Skolan kan visa på elevers kunskapsutveckling i de tidigare årskurserna i samtliga ämnen. (75 procent)
 • Eleverna har inflytande och tar ansvar för det egna lärandet. (71 procent)
 • Skolan arbetar för att ge eleverna ett successivt allt större inflytande över det egna lärandet. (71 procent)
 • Skolan har framåtsyftande individuella utvecklingsplaner för alla elever. (70 procent)
 • Skolan har ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete. (70 procent)
 • Kvalitetsarbetet används för att förbättra elevernas resultat. (65 procent)

Ta del av sammanställningen över samtliga bedömningspunkter (PDF-fil, öppnas i nytt fönster).

För ett fåtal kommuner och dess skolor har tillsynen genomförts inom en ny tillsynsmodell. Därmed är inte statistiken för dessa skolor jämförbar med övriga. Dessa kommuner och dess skolor redovisas i stället tillsammans med statistiken för 2009. Brist är här beteckningen för både bedömningsvärdet brist (skolan uppfyller inte författningarnas krav) eller förbättringsområde (det finns brister i kvaliteten).

Viktigt att tänka på

 • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2008. Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
 • För att kunna generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats krävs att urvalet av skolor och verksamheter skett slumpmässigt. Tillsynen sker inte slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av tillsynen 2008 till alla landets skolor och verksamheter.
 • Andelen i procent är beräknad utifrån antal skolor och verksamheter som bedömts för respektive bedömningspunkt. Vissa bedömningspunkter har inte gått att eller varit relevanta att bedöma för alla skolor.
 • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tillsynen. Dessa brister ska skolorna åtgärda. Statistiken beskriver alltså inte hur det ser ut i kommunerna och skolorna idag.