Skolbarnsomsorg

De tio bedömningspunkter där flest kommuner hade brister  presenteras nedan. Procentsatsen anger andel kommuner med brister av antal bedömda kommuner.

 • En aktuell kvalitetsredovisning som motsvarar förordningens krav finns för varje kommunalt fritidshem och kommunens kvalitetsredovisning omfattar skolbarnsomsorgen. (94 procent)
 • Ett systematiskt och fungerande kvalitetsarbete pågår inom skolbarnsomsorgen, såväl på övergripande kommunal nivå som vid de olika (kommunala) fritidshemmen. (76 procent)
 • Skolbarnsomsorgen har en likabehandlingsplan samt system och rutiner för arbetet mot kränkande behandling. (72 procent)
 • Barngrupperna i kommunens fritidshem har lämplig storlek med hänsyn till barnens ålder och övriga förutsättningar och för att bedriva en pedagogisk verksamhet av god kvalitet. (65 procent)
 • Kommunen har kännedom om kvaliteten i de olika verksamheterna inom skolbarnsomsorgen (kommunens fritidshem, familjedaghem, öppen fritidsverksamhet). (61 procent)
 • Barn som är i behov av särskilt stöd får sådant stöd inom skolbarnsomsorgen. (48 procent)
 • Det finns en tydlig ledning som är förtrogen med såväl den dagliga verksamheten som med skolbarnsomsorgens nationella uppdrag och som arbetar för ökad måluppfyllelse. (48 procent)
 • Skolbarnsomsorgen samarbetar med förskola, förskoleklass och skola för att utgöra ett komplement i barnens utveckling. (40 procent)
 • Verksamheten är anpassad efter barnens intressen, behov och erfarenheter så att de upplever den som rolig och stimulerande. (33 procent)
 • Genom verksamheten i de aktuella formerna av skolbarnsomsorg fördjupar och utvecklar barnen sina kunskaper och färdigheter. (29 procent)

Ta del av sammanställningen över samtliga bedömningspunkter (PDF-fil, öppnas i nytt fönster).

För ett fåtal kommuner har tillsynen genomförts inom en ny tillsynsmodell. Därmed är inte statistiken för dessa kommuner jämförbar med övriga. Dessa kommuner redovisas i stället tillsammans med statistiken för 2009. Brist är här beteckningen för både bedömningsvärdet brist (skolan uppfyller inte författningarnas krav) eller förbättringsområde (det finns brister i kvaliteten).

Viktigt att tänka på

 • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2008. Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
 • För att kunna generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats krävs att urvalet av skolor och verksamheter skett slumpmässigt. Tillsynen sker inte slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av tillsynen 2008 till alla landets skolor och verksamheter.
 • Andelen i procent är beräknad utifrån antal skolor och verksamheter som bedömts för respektive bedömningspunkt. Vissa bedömningspunkter har inte gått att eller varit relevanta att bedöma för alla skolor.
 • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tillsynen. Dessa brister ska skolorna åtgärda. Statistiken beskriver alltså inte hur det ser ut i kommunerna och skolorna idag.