Regelbunden tillsyn 2019

I statistiken över regelbunden tillsyn 2019 redovisas vilka brister myndigheten sett på skolnivå och huvudmannanivå inom grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, fritidshem, förskoleverksamhet och vuxenutbildning.

141 skolor granskade

  • Under 2019 har Skolinspektionen granskat 92 grundskolor och 49 gymnasieskolor inom ramen för den regelbundna tillsynen. 83 procent av de granskade grundskolorna och 90 procent av de granskade gymnasieskolorna hade minst en brist.
  • Precis som tidigare år har många skolor brist i grundläggande förutsättningar för utbildningen, speciellt inom elevhälsan. Det är även vanligt med brist inom trygghet och studiero, särskilt stöd samt systematiskt kvalitetsarbete. 
  • Myndigheten har fattat totalt 252 beslut inom huvudmannatillsyn. 53 procent av huvudmännen hade minst en brist. 
  • Inom grund- och gymnasieskola är det för huvudmännen vanligast med brist inom förutsättningar för utbildningen, medan för grundsärskola, gymnasiesärskola, fritidshem, förskoleverksamhet och vuxenutbildning är det vanligast med brister inom styrning och utveckling.

Statistiktabeller

I de övergripande tabellerna hittar du statistik över hur många av de granskade skolorna och huvudmännen som hade brister i tillsynen. Det framgår också inom vilka områden bristerna finns. I de detaljerade tabellerna hittar du resultatet från tillsynen för varje granskad skola och huvudman.

Alla tabeller är i excelformat och öppnas i nytt fönster:

Regelbunden tillsyn 2019 (övergripande)

Regelbunden tillsyn 2019 (detaljerad)