Regelbunden tillsyn 2008

Tillsynen sker regelbundet utifrån ett antal bedömningsområden med underliggande bedömningspunkter, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Under 2008 har Skolinspektionen (och Skolverket före 1 oktober 2008) fattat beslut om hur man i närmare 60 kommuner följer de lagar och regler som gäller för verksamheten och som följs upp inom den regelbundna tillsynen.

De bedömningar som Skolinspektionen gjorde i samband med den regelbundna tillsynen 2008 har här sammanställts. Bedömningsskalan är Brist, Förbättringsområde, Bra och Mycket bra. Brist innebär att skolan eller verksamheten inte uppfyller författningarnas krav och förbättringsområde att det finns brister i kvaliteten. I tabellerna presenteras endast bedömningarna för brist och förbättringsområde.

Alla skolor och verksamheter bedöms inte utifrån alla bedömningspunkter. Skäl till detta är att i vissa skolor eller i vissa verksamheter inte är möjligt att göra en bedömning eller att bedömningspunkten inte är relevant för just den aktuella skolan eller verksamheten.

Klicka på länkarna nedan för att se statistiken för respektive skolform: 

Grundskola
Gymnasieskola
Förskola 
Skolbarnsomsorg
Vuxenutbildning

Viktigt att tänka på

  • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2008. Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
  • För att kunna generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats krävs att urvalet av skolor och verksamheter skett slumpmässigt. Tillsynen sker inte slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av tillsynen 2008 till alla landets skolor och verksamheter.
  • Andelen i procent är beräknad utifrån antal skolor och verksamheter som bedömts för respektive bedömningspunkt. Vissa bedömningspunkter har inte gått att eller varit relevanta att bedöma för alla skolor.
  • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tillsynen. Dessa brister ska skolorna åtgärda. Statistiken beskriver alltså inte hur det ser ut i kommunerna och skolorna idag.