Regelbunden tillsyn 2009

Statistiken visar att:

  • Skolinspektionen fattade beslut för 978 grundskolor och 166 gymnasieskolor samt i 73 kommuner med tillhörande verksamhetsformer efter regelbunden tillsyn under 2009.
  • Nästan samtliga skolor hade brister i någon form vid tillsynsbesöket. De flesta skolor hade brister som rörde flera områden. I genomsnitt hade en grundskola nio brister.
  • De brister som är vanligast förekommande rör kvalitetsarbete, plan mot kränkande behandling och särskilt stöd.
  • På tre viktiga områden som rör elevens möjlighet att nå målen för utbildningen – systematiskt kvalitetsarbete, särskilt stöd och uppföljning av kunskapsresultat – är det 82 procent av grundskolorna och 64 procent av gymnasieskolorna som hade brister i den omfattningen att åtgärder behövde vidtas.

Läs mer i statistikrapporten

Skolinspektionens rapport: Regelbunden tillsyn 2009 (PDF-fil, nytt fönster)

Detaljerad statistik 

Den regelbundna tillsynen utgår från ett antal bedömningspunkter, som används för att se att skolorna följer lagar och regler. Här kan du se vilka brister som Skolinspektionen påpekade 2009, uppdelat på bedömningspunkter.

Skolformer

Förskoleverksamhet 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolbarnsomsorg 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Särskola 2009 (PDF-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman 2009 (PDF-fil, nytt fönster)

Kommun för kommun

Grundskolan 2009, kommun för kommun (Excel-fil, öppnas i nytt fönster)

Viktigt att tänka på

  • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2009. Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
  • För att kunna generalisera resultatet till skolor och verksamheter som inte granskats krävs att urvalet av skolor och verksamheter skett slumpmässigt. Tillsynen sker inte slumpmässigt. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av tillsynen 2009 till alla landets skolor och verksamheter.
  • Andelen i procent är beräknad utifrån antal skolor och verksamheter som bedömts för respektive bedömningspunkt. Vissa bedömningspunkter har inte gått att eller varit relevanta att bedöma för alla skolor.
  • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tillsynen. Dessa brister ska skolorna åtgärda. Statistiken beskriver alltså inte hur det ser ut i kommunerna och skolorna idag.