Regelbunden tillsyn 2011

Statistiken visar att:

  • Inom ramen för den regelbundna tillsynen 2011 fattade Skolinspektionen beslut för 722 grundskolor och 219 gymnasieskolor samt för 60 kommuner med tillhörande verksamhetsformer (förskola, fritidshem, vuxenutbildning).
  • De flesta granskade skolor fick påpekanden om brister. Vanligast är brister som rör skolans/huvudmannens förebyggande arbete mot kränkande behandling, arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd samt systematiskt kvalitetsarbete. Brister i kvalitetsarbetet är mycket vanligt i nästan samtliga skol- och verksamhetsformer.
  • 17 av 722 grundskolor och 5 av 219 gymnasieskolor fick inga påpekanden alls.

Läs mer i statistikrapporten

Regelbunden tillsyn 2011 (PDF-fil, nytt fönster)

Detaljerad statistik

Den regelbundna tillsynen utgår från ett antal bedömningspunkter, som används för att se att skolorna följer lagar och regler. En ny skollag började tillämpas den 1 juli 2011. Det innebar att Skolinspektionen ändrade sina bedömningspunkter. Det gör också att det är svårt att jämföra 2011 års statistik med tidigare år.

Här nedan kan du se vilka brister som Skolinspektionen påpekade 2011, uppdelat på bedömningspunkter. Statistiken är uppdelad på första halvåret 2011 och andra halvåret 2011, alltså före och efter den nya lagen började tillämpas.

Skolformer

Förskoleverksamhet (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Förskoleverksamhet (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil nytt fönster)
Skolbarnsomsorg (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Skolbarnsomsorg (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskolor (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskolor (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskolor med särskolor (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskolor med fritidshem (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Obligatoriska särskolor (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Obligatoriska särskolor (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskolor (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskolor (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskolor (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskolor (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman (enligt 1985 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman (enligt 2010 års skollag) (PDF-fil, nytt fönster)

Viktigt att tänka på

  • Statistiken visar granskade skolor och verksamheter där beslut fattats 2011 (besöket kan ha gjorts innan 2011). Samtliga landets skolor och verksamheter har inte granskats under denna period.
  • Det är ett urval av landets skolor och verksamheter som granskas under ett år. Urvalet grundas på en risk- och väsentlighetsanalys och är inte slumpmässigt vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i landet. Antalet granskade skolor och verksamheter är dock tillräckligt stort för att kunna se vissa mönster i de brister som upptäcks hos ett stort antal skolor.
  • Fokus för tillsynen och statistiken är att visa på vilka områden som skolans/huvudmannens arbete avviker/brister från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar. Syftet är att ringa in de områden där ett utvecklingsarbete behövs. Tillsynen och statistiken fokuserar således inte på de områden där skolan/huvudmannen arbetar i enlighet med skollagen, läroplaner och övriga författningar
  • De brister som presenteras i statistiken är de brister som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete. En uppföljning görs, vanligen tre månader, efter att tillsynen avslutats och skolan får då redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.
  • Procentandelarna i statistiken beräknas utifrån antal skolor och verksamheter där en bedömning har gjorts. Alla områden är inte relevanta att granska i alla skolor.