Regelbunden tillsyn 2012

Statistiken visar att:

  • Inom ramen för den regelbundna tillsynen 2012 fattade Skolinspektionen beslut för 981 grundskolor (inklusive särskolor och med fritidshem) och 256 gymnasieskolor (inklusive särskolor) samt för 46 kommuner med tillhörande verksamhetsformer (förskola, fritidshem, vuxenutbildning).

  • De flesta granskade skolor fick påpekanden om brister. Vanligast är brister som rör information till vårdnadshavare, skolans/huvudmannens förebyggande arbete mot kränkande behandling, arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd samt systematiskt kvalitetsarbete.

  • 30 av 745 grundskolor grundskolor och 4 av 213 gymnasieskolor fick inga påpekanden alls.

  • 12 procent av samtliga granskade skolor fick kritik gällande elevhälsa och 9 procent gällande skolbibliotek som är nya krav sedan den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011.

Läs mer i statistikrapporten

Regelbunden tillsyn 2012 (PDF-fil, nytt fönster)

Detaljerad statistik

Den regelbundna tillsynen utgår från ett antal bedömningspunkter, som används för att se att skolorna följer lagar och regler. Här nedan kan du se vilka brister som Skolinspektionen påpekade 2012, uppdelat på bedömningspunkter.

Skolformer - totalt 2012

Förskola (PDF-fil nytt fönster)
Fritidshem (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem och särskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med särskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola med särskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning (PDF-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman (PDF-fil, nytt fönster)

Skolformer - uppdelat på de län, kommuner och skolor där Skolinspektionen gjorde regelbunden tillsyn 2012

Förskola (Excel-fil, nytt fönster)
Fritidshem (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem och särskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola med gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning (Excel-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman (Excel-fil, nytt fönster)

Viktigt att tänka på

  • Statistiken är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. De skolor som granskats under 2012 är dock tillräckligt många och tillräckligt lika skolorna i riket för att vi ska kunna se vissa övergripande mönster för samtliga skolor gällande bristerna.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Eftersom tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete kan en del av de påträffade bristerna redan åtgärdats.
  • Det är svårt att jämföra resultatet av tillsynen mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagförändringar.