Regelbunden tillsyn 2013

Brister i särskilt stöd vanligast

Brister i särskilt stöd är den vanligaste grunden för kritik, både för grundskolor och gymnasieskolor som fått tillsyn under 2013. Annan vanligt förekommande kritik är precis som tidigare år, brister i trygghet och studiero, pedagogiskt ledarskap, bedömning och betygssättning och elevinflytande.
Brister i särskilt stöd vanligast

Huvudmän brister ofta
i uppföljning och utveckling
av undervisningen

Huvudmannen är den som driver en skola och de brister ofta i uppföljning och utveckling av utbildningen. Nära 9 av 10 kritiseras. Många kritiseras också för brister i arbetet med trygghet och studiero, ungefär 5 av 10 får kritik.
Huvudmän brister ofta i uppföljning och utveckling av undervisningen

Beslut om föreläggande med vite i 22 fall

När Skolinspektionen ser brister på en skola eller hos en huvudman leder det vanligtvis till att de får ett föreläggande. Föreläggandet kan också förenas med vite. Under 2013 fattade Skolinspektionen 22 beslut om föreläggande med vite. Av dessa gällde 9 stycken brister hos gymnasieskolor och 8 stycken grundskolor. 5 beslut om föreläggande med vite gällde brister hos huvudman. Storleken på vitena varierar mellan 200 000 och 1 000 000 kronor. I flera ärenden har bristerna rättats till, utan att ärendet gått vidare och prövats i domstol.

Statistiken i korthet

  • Inom ramen för den regelbundna tillsynen 2013 fattade Skolinspektionen 1 032 skolbeslut för grundskolor (inklusive grundsärskolor och grundskolor med fritidshem) och 229 skolbeslut för gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskolor). Varje skola får ett beslut.
  • Skolinspektionen fattade beslut för 58 kommunala huvudmän. Dessutom fattade Skolinspektionen 57 beslut inom förskola, 28 beslut inom fritidshem och 48 beslut inom vuxenutbildning. För dessa fattar Skolinspektionen ett beslut för huvudmannens hela verksamhet och inte för de enskilda enheterna.
  • 195 grundskolor fick inga påpekanden alls. 127 av dem granskades genom den mindre omfattande tillsynsformen bastillsyn. 26 gymnasieskolor fick inga påpekanden alls. 18 av dem granskades genom bastillsyn.