Huvudmän brister ofta i uppföljning och utveckling av undervisningen

Andel huvudmän utifrån typ av kritik för de vanligaste bristerna, regelbunden tillsyn, Skolinspektionen 2013

Flest brister i uppföljning och utveckling av utbildningen

Det vanligaste området som nästan alla kommuner fick kritik på är uppföljning och utveckling av utbildningen, nära 9 av 10 kritiserades. Av de konstaterade bristerna gäller de allra flesta att huvudmannen inte planerar, följer upp och utvecklar verksamheterna systematiskt och omsätter resultaten i åtgärder. Vanligtvis gäller kritiken att det systematiska kvalitetsarbetet inte är inriktat mot de mål som finns i skollagen och det kan också röra sig om brister i dokumentationen av kvalitetsarbetet. Drygt 8 av 10 huvudmän kritiseras för det systematiska kvalitetsarbetet.

Många brister i arbetet med trygghet och studiero

Många brister också när det gäller arbetet med trygghet och studiero, nästan 5 av 10 kommuner fick kritik. Det är vanligtvis brister i arbetet med att förebygga kränkande behandling av elever som kritiseras. Ungefär 4 av 10 huvudmän får kritik för att de inte skyndsamt utreder kränkningar och vidtar åtgärder för att förhindra kränkande behandling.

Handläggningsrutinerna lever inte alltid upp till kraven

Fler än 4 av 10 huvudmän har brister i sina handläggningsrutiner. Oftast gäller kritiken att de inte lever upp till kraven om mottagande i grund- och gymnasiesärskolan. Beslut om mottagande till grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Brister inom undervisning och lärande vanligt

4 av 10 huvudmän får också kritik på området undervisning och lärande. Den vanligaste bristen är att huvudmannens utbildningar inte är likvärdiga inom de olika skolformerna. Kritiken handlar ofta om att huvudmannen inte i tillräcklig grad i utbildningen tar hänsyn till barnen och elevernas behov samt uppväger skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Erbjudande av utbildning svagt område för kommunerna

3 av 10 brister även i erbjudandet av utbildning som barn och elever har rätt till. Här ingår bland annat att huvudmannen ska följa upp att elevhälsan verkar förebyggande och främjande och stödjer elevernas utveckling mot målen. Det kan också handla om att kommunen brister i att erbjuda modersmålsundervisning eller studiehandledning.

Olika typer av kritik

Samtliga huvudmän som har granskats har fått kritik på något område. När Skolinspektionen uppmärksammar brister leder det nästan alltid till att huvudmannen får ett föreläggande. Föreläggande kan också förenas med vite, vilket skedde för 5 kommuner under 2013. Om bristen är mindre allvarlig kan huvudmannen istället tilldelas en anmärkning. Myndigheten kan också välja att avstå från ingripande om bristen är ringa och om brister har eller snabbt kan rättas till. Den största delen av de nämnda bristerna resulterade i ett föreläggande (98 procent) medan ett fåtal lett till anmärkning (2 procent).