Tabeller regelbunden tillsyn 2013

Bas- och breddad tillsyn två delar av regelbunden tillsyn

Under sommaren 2013 började Skolinspektionen tillämpa en mer differentierad regelbunden tillsyn, så att mer resurser kan läggas på skolor som är i större behov av det. När en bastillsyn görs tittar inspektörerna därför på färre områden i jämförelse med ett breddat besök. Det här avspeglas i tabellerna nedan. Tabellerna som visar bastillsyn från och med sommaren 2013 innehåller färre bedömningsområden och ligger därför i separata tabeller.

Tabeller med övergripande statistik, uppdelat på skolformer

All regelbunden tillsyn vt 2013 och breddad tillsyn ht 2013

Förskola (PDF-fil, nytt fönster)
Fritidshem (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem och grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundsärskola med gymnasiesärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola med gymnasiesärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning (PDF-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman (PDF-fil, nytt fönster)

Bastillsyn ht 2013

Grundskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem och grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundskola med grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundsärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Grundsärskola med gymnasiesärskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola (PDF-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola med gymnasiesärskola (PDF-fil, nytt fönster)

Tabeller med detaljerad statistik, uppdelat på skolformer

Statistiken nedan redovisas per län, kommun, skola och bedömningsområde totalt 2013.

All regelbunden tillsyn vt 2013 och breddad tillsyn ht 2013

Förskola (Excel-fil, nytt fönster)
Fritidshem (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem och grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundsärskola med gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola med gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Vuxenutbildning (Excel-fil, nytt fönster)
Kommunen som huvudman (Excel-fil, nytt fönster)

Bastillsyn ht 2013

Grundskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med fritidshem och grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundskola med grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundsärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Grundsärskola med gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola (Excel-fil, nytt fönster)
Gymnasieskola med gymnasiesärskola (Excel-fil, nytt fönster)

Viktigt att tänka på

  • Statistiken är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. De skolor som granskats under 2013 är dock tillräckligt många och tillräckligt lika skolorna i riket för att vi ska kunna se vissa övergripande mönster för samtliga skolor gällande bristerna.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Eftersom tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete kan en del av de påträffade bristerna redan åtgärdats.
  • Det är svårt att jämföra resultatet av tillsynen mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagförändringar.