Regelbunden tillsyn 2014

Flest skolor brister i arbetet
med trygghet och studiero

Den vanligaste bristen på både grund- och gymnasieskolor är arbetet med trygghet och studiero. Andra områden som Skolinspektionen ofta kritiserade 2014 är det pedagogiska ledarskapet, det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt stöd och att utbildningen inte innehåller allt som eleverna har rätt till, till exempel bristande tillgång till elevhälsa och modersmålsstöd.
Flest skolor brister i arbetet med trygghet och studiero

Flest huvudmän brister i arbetet med uppföljning och utveckling

För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt att följa upp arbetet och resultatet i en verksamhet. Arbetet med uppföljning är dock den vanligaste bristen bland de inspekterade huvudmännen, alltså kommuner, företag och andra organisationer som driver skolor. Handläggningsrutiner kring bland annat mottagandet till särskolor samt att utbildningen inte innehåller allt som barn och elever har rätt till (till exempel bristande tillgång till elevhälsa) är andra områden som Skolinspektionen ofta kritiserade 2014.
Flest huvudmän brister i arbetet med uppföljning och utveckling

Statistiken i korthet

  • Inom ramen för den regelbundna tillsynen 2014 fattade Skolinspektionen 1 254 skolbeslut för grundskolor (inklusive grundsärskolor och grundskolor med fritidshem) och 312 skolbeslut för gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskolor). Varje skola får ett beslut.
  • Skolinspektionen fattade beslut för 93 huvudmän, varav 91 offentliga och två enskilda, alltså företag och andra organisationer som driver skolor. Färre enskilda huvudmän har inspekterats på en övergripande nivå eftersom Skolinspektionen först under 2014 började med det. Tidigare har endast offentliga huvudmän inspekterats på en övergripande nivå. Dessutom fattade Skolinspektionen 77 beslut inom förskola, 76 beslut inom fritidshem och 74 beslut inom vuxenutbildning. För dessa fattar Skolinspektionen ett beslut för offentliga huvudmäns hela verksamhet, alltså inte för varje enhet.
  • 445 grundskolor fick inga påpekanden alls. 377 av dem granskades genom den mindre omfattande tillsynsformen bastillsyn. 68 gymnasieskolor fick inga påpekanden alls. 58 av dem granskades genom bastillsyn.
  • Under 2014 fattade Skolinspektionen 20 beslut om föreläggande med vite inom ramen för regelbunden tillsyn. Vitena har bland annat gällt att undervisning inte utgått från svensk läroplan, brister i mottagande till och utbildning i särskola samt brister i hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs. De beslutade vitesbeloppen har varit mellan 200 000 och 1 500 000 kronor. Här kan du läsa mer om vad ett föreläggande med vite innebär:
    Olika sorters beslut