Flest huvudmän brister i arbetet med uppföljning och utveckling

Den här statistiken gäller Skolinspektionens tillsyn av huvudmän, alltså kommuner, företag och andra organisationer som driver skolor. Under 2014 inspekterades 93 huvudmän, varav 91 offentliga och två enskilda. Färre enskilda huvudmän har inspekterats på en övergripande nivå eftersom Skolinspektionen först under 2014 började med det. Tidigare har endast offentliga huvudmän inspekterats på en övergripande nivå.

De vanligaste bristerna i Skolinspektionens tillsyn, huvudmän 2014

Här finns ett större diagram, med alla områden som Skolinspektionen bedömer:
Brister per område i Skolinspektionens tillsyn, huvudmän 2014 (PDF-fil, nytt fönster)

Flest brister i uppföljning och utveckling av utbildningen
– resultaten omsätts sällan i utvecklingsåtgärder

För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt att följa upp arbetet och resultatet i en verksamhet. Skolinspektionen har i den regelbundna tillsynen 2014 dock sett att den vanligaste bristen bland huvudmän är otillräcklig uppföljning och utveckling av utbildningen, där fler än åtta av tio huvudmän brister.

Ofta missar huvudmännen att systematiskt och kontinuerligt ta tillvara resultaten och omsätta dem i åtgärder, här brister över åtta av tio huvudmän. Huvudmännen följer många gånger heller inte upp vidtagna åtgärder eller utvecklingen i verksamheten. Det kan leda till att huvudmannen riskerar att styra verksamheten i fel riktning då de inte kan veta om rätt åtgärder vidtagits för att kunna höja måluppfyllelsen för verksamheten.

Bristande handläggningsrutiner – mottagande till särskolan föregås inte alltid av en grundlig utredning

Ett annat vanligt område som Skolinspektionen kritiserar är handläggningsrutiner, där ungefär tre av tio inspekterade huvudmän brister. Det gäller bland annat mottagandet av elever till grund- och gymnasiesärskolan, där nära tre av tio huvudmän inte lever upp till skollagens krav. Till exempel föregås besluten inte alltid av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. När utredningen brister riskerar elever att placeras i särskola på felaktiga grunder.

Elever erbjuds inte det de har rätt till – otillräcklig tillgång till bland annat elevhälsa och modersmålsstöd

Alla barn har rätt till lika tillgång till utbildning oavsett var man bor eller vilka sociala och ekonomiska förhållanden man har, men var fjärde huvudman brister i att erbjuda alla delar som en utbildning ska innehålla till alla barn och elever idag. Huvudmannen erbjuder till exempel inte alltid tillräcklig tillgång till elevhälsan eller studiehandledning på modersmålet. Huvudmannen ska även se till att utbildningen leds och samordnas av en rektor, men Skolinspektionens tillsyn visar att vissa huvudmän inte kan garantera alla elever detta.