Tabeller regelbunden tillsyn 2014

Bas- och breddad tillsyn, två delar av regelbunden tillsyn

Under 2014 arbetade Skolinspektionen med en differentierad regelbunden tillsyn, så att mer resurser kunde läggas på skolor med större behov. Under en bastillsyn tittade inspektörerna därför på färre områden i jämförelse med en breddad tillsyn. Tabellerna nedan är uppdelade på bas- respektive breddad tillsyn.

Tabeller, övergripande nivå

OBS! Alla filer är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Breddad tillsyn: Resultat 2014 per bedömningsområde

Förskola
Fritidshem
Grundskola
Grundskola med fritidshem
Grundskola med fritidshem och grundsärskola
Grundskola med grundsärskola
Grundsärskola
Grundsärskola med gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola med gymnasiesärskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Huvudman 

Bastillsyn: Resultat 2014 per bedömningsområde

Grundskola
Grundskola med fritidshem
Grundskola med fritidshem och grundsärskola
Grundskola med grundsärskola
Grundsärskola
Grundsärskola med gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola med gymnasiesärskola
Gymnasiesärskola

Tabeller, detaljerad nivå

OBS! Alla filer är excel-filer och öppnas i nytt fönster.

Breddad tillsyn: Resultat 2014 redovisat per län, kommun, skola/verksamhet och bedömningsområde

Förskola
Fritidshem
Grundskola
Grundskola med fritidshem
Grundskola med fritidshem och grundsärskola
Grundskola med grundsärskola
Grundsärskola
Grundsärskola med gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola med gymnasiesärskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Huvudman 

Bastillsyn: Resultat 2014 redovisat per län, kommun, skola/verksamhet och bedömningsområde

Grundskola
Grundskola med fritidshem
Grundskola med fritidshem och grundsärskola
Grundskola med grundsärskola
Grundsärskola
Grundsärskola med gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola med gymnasiesärskola
Gymnasiesärskola

Viktigt att tänka på

  • Statistiken visar granskade skolor där beslut fattats under 2014. Besöket kan ha gjorts innan dess.
  • Urvalet av skolor som granskas grundas på en risk- och väsentlighetsanalys och är inte slumpmässigt. Det innebär att resultatet inte kan generaliseras till att gälla alla skolor i landet.
  • Fokus för tillsynen (och denna statistik) är de områden där det finns brister, inte de områden där skolan uppfyller skollagen, läroplaner och övriga författningar.
  • Bristerna som statistiken redovisar är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors förbättringsarbete. En uppföljning görs vanligen tre månader efter att tillsynen avslutats och skolan får då redogöra för vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.
  • Procentandelarna i statistiken beräknas utifrån antal skolor där en bedömning har gjorts. Alla områden är inte relevanta att granska i alla skolor.
  • Ett huvudområde (till exempel trygghet och studiero) består av en eller flera underkategorier (till exempel skolmiljön präglas av trygghet och studiero/ målinriktat arbete mot kränkande behandling). En skola kan ha brister i flera underkategorier inom samma huvudområde. Därför överensstämmer andel brister för ett huvudområde inte nödvändigtvis med summan av andel brister för underkategorierna.