Statistik tillstånd fristående skolor

Antal ansökningar och beslut, avslagsgrunder, geografisk spridning och uppgifter per skola

Den som vill starta en ny fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola behöver ett godkännande av Skolinspektionen. Ansökan måste ha kommit in till Skolinspektionen senast den sista januari året innan skolan ska starta. Skolinspektionen fattar beslut om ansökningarna senast den sista september samma år, alltså ett år innan skolan ska starta.

Statistiken visar hur många ansökningar vi har fått in och hur många nya skolor/utbildningar som får starta. Det finns också statistik över vanliga orsaker till att vi avslagit ansökningar, liksom statistik över ansökningar och beslut uppdelat på riket, kommuner och län.

Sedan 2012 finns även information om de beslut Skolinspektionen fattat för varje enskild ansökan om fristående skola. Besluten är sorterade per län och kommun. Du kan se vilka årskurser eller program besluten avser, om de avser nyetablering eller utökning samt vem som har ansökt.

Publicering två gånger per år

Statistiken publiceras på våren avseende de ansökningar som kommit in samma år. Statistiken över beslut om ansökningar som inkommit det året publiceras på hösten en gång per år.

Sättet att presentera statistiken ändrades 2013

Från och med 2013 presenteras statistiken som ansökningar respektive beslut gällande skolstart ett visst läsår. Den äldre tillståndsstatistiken är uppdelad på ansökningsomgångar, alltså ansökningar och beslut som inkommit till Skolinspektionen ett visst år.