Redan etablerade söker mer och godkänns oftare

Sökande med flest antal godkända ansökningar 2014 fördelat på befintliga skolor och nya godkännanden att starta skola

Diagram: Sökande med flest antal godkända ansökningar 2014 fördelat på befintliga skolor och nya godkännanden att starta skola

84 huvudmän, både nya och befintliga aktörer, ville starta fristående skola läsåret 2015/16. Av dessa har 26 godkänts av Skolinspektionen. 16 driver skolor sedan tidigare. Tillsammans har de nära 200 skolor vilket utgör en sjundedel av alla verksamma fristående skolor.

Av de sökande som fått godkänt att starta fler än en skola bedriver majoriteten också flera skolor sedan tidigare. Befintliga skolhuvudmän, och då i synnerhet de med många befintliga skolor, lämnar in fler ansökningar än vad helt nya sökande gör och ansökningarna har mer sällan brister som leder till avslagsbeslut.

Bland huvudmän som fått ansökningarna godkända bedriver cirka två tredjedelar skolverksamhet sedan tidigare. Bland huvudmän som fått avslag på sina ansökningar är förhållandet det omvända jämfört med de huvudmän som fått godkänt, två tredjedelar bedriver ingen skolverksamhet sedan tidigare. Ansökningar från nya huvudmän som avslås uppvisar även brister på fler områden än motsvarande ansökningar från befintliga huvudmän.

De vanligaste avslagsgrunderna, andel av totala avslag, fördelat på huvudmän med respektive utan befintliga skolor, ansökningsomgång 2014

Diagram: De vanligaste avslagsgrunderna, andel av totala avslag, fördelat på huvudmän med respektive utan befintliga skolor, ansökningsomgång 2014

Fyra av de fem vanligaste avslagsgrunderna är mer vanligt förekommande i ansökningar om att starta ny skola från huvudmän som inte tidigare bedriver skolverksamhet. Undantaget är avslag på grund av brister i den sökandes elevprognoser, som är lika vanliga oavsett om den sökande bedriver skolverksamhet tidigare eller inte. En anledning till att ansökningar från befintliga skolhuvudmän har färre brister är sannolikt att erfarenheten av att bedriva skolverksamhet ger bättre grundförutsättningar för att godkännas.