Färre skolor får starta

Antal ansökningar och godkännanden, 2009–2013
(skolstart 2010/11–2014/15)

Antalet nya godkännanden från Skolinspektionen har minskat varje år under den senaste femårsperioden. I den senaste ansökningsomgången har 39 fristående skolor fått möjlighet att starta läsåret 2014/15.

Det minskande antalet godkännanden beror dels på att mängden ansökningar om att starta ny skola minskat, antalet ansökningar 2013 har halverats jämfört med 2011, och dels på att en mindre andel av ansökningar godkänns. 2009 godkändes cirka 40 procent av ansökningarna om ny skola medan motsvarande andel 2013 är under 20 procent.

Antalet godkända ansökningar om utökning av befintlig skola har också minskat något under den senaste femårsperioden. Minskningen är dock inte lika tydlig som för nyetableringar.

Svårt visa att skolan får tillräckligt med elever

Den vanligaste orsaken till att en ansökan får avslag är brister i elevprognosen. 52 procent av avslagen beror, helt eller delvis, på att den sökande inte kunnat visa att skolan kommer att få det elevunderlag som uppgivits i ansökan. Avslagsgrunden har varit en av de vanligaste under den senaste femårsperioden.

I år får betydligt fler ansökningar avslag på grund av brister i elevprognosen än förra året. Avslagsgrunden är den vanligaste både vid ansökan om grundskola och gymnasieskola men förekommer oftare vid ansökan om grundskola.

Gymnasiemarknaden mättad i många kommuner

Det är vanligt att ansökningar om gymnasieskola avslås på grund av att etableringen medför negativa följder för de kommunalt drivna skolorna eller eleverna i dessa skolor. I dessa fall har den sökande kunnat visa att det finns ett intresse för utbildningen men Skolinspektionen bedömer det som att en eventuell etablering medför långsiktiga negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska påföljder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i lägeskommunen eller kringliggande kommuner.

Det finns flera orsaker till att negativa följder är en vanlig avslagsgrund vid ansökningar om gymnasieskola. Dels är etableringsutrymmet för nya gymnasieutbildningar litet i många kommuner till följd av den höga etableringstakten under senare år. Dels har elevkullarna på gymnasienivå minskat under en rad år. Dessutom ska Skolinspektionen även ta hänsyn till eventuella negativa följder i näraliggande kommuner när ansökningar om gymnasieskola prövas.