Statistik från Förskoleenkäten

Föräldrar svarar på frågor om sitt barns förskola

Förskolenkäten var en del av förskolesatsningen, Skolinspektionens treåriga regeringsuppdrag att granska förskolan. Enkäten ska ge en översiktlig bild av hur föräldrar och förskolepedagoger upplever förskolan. Frågorna handlar bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Genomfördes två gånger per år

Enkäten genomfördes en gång per termin från 2015 till 2017. Efter varje enkätomgång redovisades resultatet dels på skol- och kommunnivå, dels i sammanställd form för hela enkätomgången.

Omfattande undersökning

Det sammantagna resultatet för alla förskolor i varje enkätomgång baseras inte på ett slumpmässigt, nationellt representativt urval och bör därför inte jämställas med ett riksgenomsnitt. Resultaten baseras dock på ett omfattande underlag med en spridning av förskolor i kommuner över hela landet, vilket borgar för att resultaten ändå ger en god indikation på nationell nivå.