Statistik från Förskoleenkäten

Föräldrar svarar på frågor om sitt barns förskola

Förskolenkäten är en del av förskolesatsningen, Skolinspektionens treåriga regeringsuppdrag att granska förskolan. Enkäten ska ge en översiktlig bild av hur föräldrar och förskolepedagoger upplever förskolan. Frågarna handlar bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

Görs två gånger per år

Enkäten kommer att göras en gång per termin varje år till och med 2017. Efter varje enkätomgång redovisas resultatet dels på skol- och kommunnivå, dels i sammanställd form för hela enkätomgången. Resultatet brukar vara klart i januari respektive juni.

Omfattande undersökning

Det sammantagna resultatet för alla förskolor i varje enkätomgång baseras inte på ett slumpmässigt, nationellt representativt urval och bör därför inte jämställas med ett riksgenomsnitt. Resultaten baseras dock på ett omfattande underlag med en spridning av förskolor i kommuner över hela landet, vilket borgar för att resultaten ändå ger en god indikation på nationell nivå.