Skolenkäten 2014

Elever som upplever
att lärare reagerar mot kränkningar känner sig tryggare

Elever som svarar att de vuxna på skolan reagerar mot kränkningar svarar i större utsträckning att de känner sig trygga. Detta illustreras i diagrammet intill. Var tionde elev i årskurs 9 som har svarat på Skolenkäten uppger att de inte känner sig trygga i skolan. I årskurs 5 och i år 2 i gymnasieskolan är det en något mindre andel som inte känner sig trygga, 7 procent i vardera årskurs. 
Elever om trygghet

Elever som får mindre hjälp av sina lärare upplever sämre studiero

Elever som svarar att inte de kan få hjälp av sina lärare svarar i lägre utsträckning att de har studiero på lektionerna. Detta illustreras i diagrammet intill. Eleverna i årskurs 9 tycker att det är sämst ställt med studieron, 35 procent uppger att det inte råder studiero på lektionerna. Detta ska jämföras med 24 procent i årskurs 5 och 29 procent i år 2 i gymnasiet. 
Elever om studiero

Elever vars lärare får dem att tro på sig själva tycker skolarbetet är mer intressant

Elever som svarar att lärarna får dem att tro på sig själva svarar i större utsträckning att skolarbetet är intressant. Detta illustreras i diagrammet intill. 88 procent av elever i årskurs 5 svarar att skolan är intressant. Det ska jämföras med 68 procent i årskurs 9 och 78 procent i år 2 på gymnasiet. 
Elever om skolarbetet

Lärare som får pedagogisk ledning av rektor kan ge eleverna mer hjälp

Skolenkäten visar att lärare som uppfattar att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet i högre grad svarar att de kan stödja och hjälpa eleverna. Detta illustreras i diagrammet intill. Var sjätte lärare i grundskolan anser inte att deras rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan.
Lärare om pedagogiskt ledarskap

Om statistiken

Skolenkäten är en totalundersökning som går ut till samtliga skolor som ingår i den regelbundna tillsynen. Inför varje termin görs ett urval av skolor som ska ingå i tillsynen och dessa får besvara enkäten. Det sammantagna totala enkätresultatet för alla skolenheter i varje enkätomgång baseras därför inte på ett slumpmässigt, nationellt representativt urval och bör därför inte jämställas med ett riksgenomsnitt.

Resultaten baseras dock på ett mycket stort underlag, vilket borgar för att resultaten ändå ger en god indikation på nationell nivå.

Statistiken i dessa analyser avser båda enkätomgångarna under 2014, det vill säga vårterminen och höstterminen 2014. Läs mer om Skolenkäten här:
Om Skolenkäten

Totalt har 45 281 elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan samt i år 2 i gymnasieskolan vid 1069 skolenheter och 17 531 pedagogisk personal vid 1189 skolenheter besvarat enkäterna under 2014. Sammantaget har skolor i 82 kommuner ingått samt skolor bland ett flertal olika enskilda huvudmän.