Elever om skolarbetet

Elever som upplever att lärarna får dem att tro på sig själv i skolarbetet svarar i högre grad att de tycker att skolarbetet är intressant. Skolenkäten visar på många liknande förhållanden. Till exempel uppger också de elever som upplever att deras lärare förklarar vad som ska göras i skolarbetet i högre grad att skolarbetet är intressant.

Eleverna i årskurs 5 tycker att skolarbetet är mer intressant än de äldre eleverna

I årskurs 5 tycker 9 av 10 elever att skolarbetet är intressant. I årskurs 9 är det 7 av 10 och i gymnasiets år 2 tycker 8 av 10 så. Att intresset minskar ju äldre eleverna blir tycks alltså vända något i gymnasieskolans år 2 då en högre andel av eleverna där tycker att skolan är intressant i jämförelse med årskurs 9.

Resultaten har varit likartade sedan frågan introducerades i Skolenkäten år 2012.

Andel elever i årskurs 5, 9 och i år 2 i gymnasiet som tycker att skolarbetet är intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever som känner lärarnas tilltro tycker att skolarbetet är mer intressant

Skolenkäten visar att de elever som uppger att lärarna får dem att tro på sig själva i sitt skolarbete och som förväntar sig att de ska göra sitt bästa, i större utsträckning också uppger att de tycker att skolarbetet är intressant. Det framgår av diagrammet nedan där 86 procent av de elever i år 2 på gymnasiet som anser att deras lärare får dem att tro på sig själva i skolarbetet svarar att de tycker att skolarbetet är intressant, i jämförelse med 53 procent bland de som anser att deras lärare inte får dem att tro på sig själva.

Andel elever i år 2 i gymnasiet som tycker att skolarbetet är intressant – fördelade på om de anser att lärarna får dem att tro på sig själva

Resultaten visar också att elevernas intresse för skolan följer hur väl de anser att lärarna lyckas förklara vad som ska göras i skolarbetet. 74 procent av eleverna i årskurs 9, som anser att deras lärare förklarar vad som ska göras i skolarbetet så att de förstår, svarar också att skolarbetet är intressant. Det ska jämföra med 39 procent bland de som tycker att läraren inte förklarar så att de förstår.

Andel elever i årskurs 9 som tycker att skolarbetet är intressant
– fördelade på i vilken grad de anser att lärarna lyckas förklara vad som ska göras i skolarbetet

Elever som upplever att utrymme ges för reflektion tycker att skolarbetet är mer intressant

Elevernas svar på Skolenkäten ger en inblick i vad som enligt dem gör skolan mer intressant. Utöver lärarnas förväntningar på eleverna följer också svaren på i vilken grad eleverna uppger att lärarna uppmuntrar dem till reflektion och att det ges utrymme för diskussion och debatt på lektionerna, svaren över hur intressant de tycker skolarbetet är. I diagrammet nedan illustreras detta med svar från elever i årskurs 9, där 76 procent av de som svarar att deras lärare uppmuntrar till reflektion också svarar att skolarbetet är intressant, jämfört med 45 procent bland de som inte anser att deras lärare uppmuntrar till reflektion.

Samma förhållande gäller för svaren på frågan om utrymme ges för diskussioner och debatt på lektionerna.

Andel elever i årskurs 9 som tycker att skolarbetet är intressant
– fördelade på i vilken grad lärarna uppmuntrar reflektion

Elevernas delaktighet och möjlighet till påverkan, till exempel genom att kunna påverka arbetssätten i undervisningen, följer också hur intressant eleverna tycker att skolarbetet är. Detta illustreras i diagrammet nedan med svar från elever i år 2 på gymnasiet där 85 procent av de elever som anser att de får påverka arbetssätten också anser att skolarbetet är intressant. Det ska jämföras med att 63 procent av de elever som anser att de inte får påverka arbetssätten tycker att skolarbetet är intressant.

Andel elever i år 2 i gymnasiet som tycker att skolarbetet är intressant – fördelade på i vilken grad de får påverka arbetssätten