Elever om trygghet

Skolenkäten visar att många elever inte känner sig trygga i skolan. Resultaten visar också att elever som svarar att de vuxna reagerar mot kränkningar känner sig tryggare i skolan än de som inte svarar så. Största andelen elever som inte känner sig trygga återfinns i årskurs 9 där var tionde elev inte känner sig trygg. Resultaten har varit mycket likartade sedan Skolenkäten inleddes år 2010.

Var tionde elev i årskurs 9 känner sig inte trygg

Andelen elever som inte känner sig trygga är fortsatt störst i årskurs 9. Var tionde elev känner sig inte trygg. Det motsvarar tre elever i en klass om 30, vilket illustreras i grafiken nedan. Resultaten har varit likartade sedan Skolenkäten inleddes år 2010. 

Andel elever i årskurs 9 som inte känner sig trygg i skolan

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaderna är stora mellan skolorna. På den tiondel grundskolor där eleverna känner sig mest otrygga svarar mellan var femte och var tredje elev i årskurs 9 att de inte känner sig helt trygga. Detta ska jämföras med den tiondel grundskolor där eleverna känner sig mest trygga, där inga elever känner sig otrygga.

Det finns också elever som uppger att det finns andra elever som de är rädda för. I årskurs 5 svarar exempelvis 14 procent av eleverna att det finns andra elever på skolan som de är rädda för.

Elever som anser att personalen reagerar mot kränkningar känner sig tryggare

En faktor som framstår som viktig för att skapa trygghet hos eleverna tycks vara att de vuxna reagerar när de får reda på att en elev varit elak mot en annan elev. Av de elever i årskurs 9 som svarar att de vuxna på skolan reagerar mot kränkningar svarar 94 procent att de känner sig trygga i skolan. Detta ska jämföras med 68 procent bland de elever som inte anser att de vuxna reagerar. 

Andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan
– fördelade på om de vuxna reagerar mot kränkningar

Elever som anser att det råder respekt mellan lärare och elever känner sig tryggare

I analyserna kan man också se att i vilken grad eleverna svarar att elever och lärare på skolan respekterar varandra, och i vilken grad de känner sig trygga, följer varandra. 96 procent av de elever i år 2 i gymnasiet som anser att lärare och elever respekterar varandra svarar också att de känner sig trygga i skolan, att jämföra med 74 procent bland de som anser att lärare och elever inte respekterar varandra.

Andel elever i år 2 i gymnasiet som känner sig trygga i skolan
– fördelade på om de anser att lärare och elever respekterar varandra

Skolinspektionens analyser visar också att det tycks vara viktigt hur eleverna uppfattar skolans arbete med att förhindra kränkningar. Av de elever i årskurs 9 som uppfattar att deras skola arbetar aktivt med att förhindra kränkningar svarar också 95 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Detta ska jämföras med 71 procent av eleverna bland de som anser att skolan inte arbetar aktivt med att förhindra kränkningar.

Andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan
– fördelade på om de anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar