Lärare om pedagogiskt ledarskap

Skolenkäten visar att de lärare som upplever att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan i större utsträckning upplever att de har förutsättningar att hjälpa eleverna. Resultaten visar också att det finns stora skillnader i hur lärarna ser på ledarskapet av det pedagogiska arbetet.

Ledningen av den pedagogiska verksamheten och utvecklingen av utbildningen

Analysen av personalsvaren i Skolenkäten visar att de lärare som anger att rektor på skolan tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan också oftare svarar att rektorn ser till att utvecklingen av undervisningen utgår från utvärderingar av elevernas kunskaper. Detta illustreras i diagrammet nedan där 80 procent av lärarna i grundskolan som anser att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet i skolan också ser till att utvärderingar av elevernas kunskaper ligger till grund för hur utbildningen ska utvecklas. Det ska jämföras med 28 procent av de lärare som anser att rektor inte tar ansvar för det pedagogiska arbetet.

Andel lärare i grundskolan som anser att rektor ser till att kunskapsutvärdering ligger till grund för utveckling av undervisningen – fördelade på om de anser att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet

Ledningen av det pedagogiska arbetet och lärarnas stöd till eleverna

Resultaten visar också att lärare som anger att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet i högre grad känner att de har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det. Detta illustreras i diagrammet nedan där 84 procent av lärarna i grundskolan som anser att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet också uppger att de har förutsättningar att hjälpa de elever som behöver det, i jämförelse med 63 procent av de lärare som anser att rektor inte tar ansvar för det pedagogiska arbetet.

Andel lärare i grundskolan som upplever att de har förutsättningar att hjälpa eleverna – fördelade på om de anser att rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet