Resultat Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsanalysen redovisas de förändringar som skett mellan Skolenkäterna 2015/16 och 2017/18 avseende elevers svar. Det innebär att skolornas resultat jämförs med resultaten två år tidigare. Elevers upplevelse av trygghet och studiero får särskild uppmärksamhet. Att vi väljer att lyfta just dessa områden beror på att de är några av de mest väsentliga förutsättningar som krävs för att skolan ska fungera som den är tänkt att göra. Slutligen redogörs för skillnader mellan flickors och pojkars svar i Skolenkäten 2017/18 och om dessa skillnader fanns 2013.

Ta del av resultatet för din skola

Analysen och resultatet finns sammanställt i PDF och Excel-format så du kan se hur situationen ser ut vid din skola, på din kommun eller på ditt skolföretag. Filerna hittar du i högermenyn. Resultatrapporter för skolor och huvudmän kan även laddas ned hos Skolverkets statistikdatabas.