Skolenkäten 2015

Svårt för eleverna att veta vad som krävsDiagram: Andel elever som tycker att de inte förstår vilka krav som ställs på dem i skolan.

Skolan är skyldig att informera sina elever om vad som krävs för att nå kunskapskraven i skolan. Dock menar fyra av tio elever att det är svårt att veta vad som krävs. Detta illustreras i diagrammet intill. En av tio lärare säger också att deras elever inte vet vad de behöver kunna för att nå kunskapskraven. Läs mer:
Årsanalys av Skolenkäten 2015 (PDF-fil, nytt fönster)

Skilda förutsättningar för lärarna att hjälpa elevernaDiagram: Andel lärare som tycker att de kan hjälpa elever med behov.

Lärarnas förutsättningar att hjälpa elever skiljer sig mellan skolorna. I den tiondel av skolorna där lägst andel lärare anger att de har förutsättningar att hjälpa eleverna tycker hälften av lärarna att de har förutsättningar att hjälpa eleverna. På den tiondel av skolorna där andelen är högst instämmer alla lärare i att de har förutsättningar att hjälpa. Detta illustreras i diagrammet intill. Även elevernas upplevelse av om de kan få stöd skiljer sig mellan dessa skolor. Läs mer:
Årsanalys av Skolenkäten 2015 (PDF-fil, nytt fönster)

Lärare som hjälper elever i behov kan också ge stimulerande uppgifter till allaDiagram: Lärare som kan hjälpa elever med behov kan också ge elever stimulans att nå så långt de kan.

Alla elever har rätt till stöd om de behöver det men också att stimuleras att lära och utvecklas så långt som möjligt. Dessa kompetenser hos lärare uppvisar en samvariation. Lärare som uppger att de är bra på att ge stöd till elever som behöver det, är också bra på att hitta utmaningar till eleverna. Detta illustreras i diagrammet intill. Läs mer:
Årsanalys av Skolenkäten 2015 (PDF-fil, nytt fönster)

Övriga resultat i korthet

  • Drygt hälften av eleverna i årskurs 9 tycker att skolarbetet är roligt. Något fler, sju av tio elever, svarar att skolarbetet är intressant.
  • Eleverna i gymnasiet är mer positiva, av dem svarar sex av tio att skolarbetet är roligt och åtta av tio menar att skolarbetet är intressant.
  • En av tio elever i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan. Något fler, närmare två av tio elever svarar att det finns elever eller personal som de är rädda för.
  • På gymnasiet är eleverna tryggare. Där uppger en av tjugo att de inte känner sig trygg i skolan. Drygt en av tio menar dock att det finns elever eller personal som de är rädda för.

De fullständiga resultaten finns att ladda ned i resultatrapporterna till höger på sidan.

Om statistiken

Skolenkäten genomförs med alla Sveriges skolor under en tvåårsperiod. Under ett år bevaras enkäten på hälften av landets skolor. Enkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Svaren på vissa frågor redovisas även på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden. Det sammantagna totala enkätresultatet för alla skolenheter i varje enkätomgång baseras inte på ett slumpmässigt, nationellt representativt urval och bör därför inte jämställas med ett riksgenomsnitt.

Resultaten baseras dock på ett mycket stort underlag, vilket borgar för att resultaten ändå ger en god indikation på nationell nivå.

Statistiken som redovisas här avser båda enkätomgångarna under 2015, det vill säga vårterminen och höstterminen 2015. Läs mer om Skolenkäten här:
Om Skolenkäten

Totalt har 133 578 elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan samt i år 2 i gymnasieskolan vid 2 812 skolenheter och 44 808 pedagogisk personal vid 3 192 skolenheter besvarat enkäterna under 2015. Sammantaget har skolor i 124 kommuner och 101 större enskilda huvudmän ingått.