Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Regelbunden kvalitetsgranskning

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsform som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Med regelbunden kvalitetsgranskning får vi möjlighet att granska både det som är välfungerande i skolan och det som skolan bör utveckla. Ett syfte är att ge skolor som vanligtvis inte uppvisar stora risksignaler möjligheten att utveckla kvaliteten inom utvalda områden. Skolinspektionen kan med modellen identifiera och lyfta fram goda exempel på hur skolor kan utveckla kvaliteten ytterligare inom dessa områden.

Fyra granskningsområden

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken utsträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. En skola kan bedömas uppnå kvalitet i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Eftersom den regelbundna kvalitetsgranskningen precis har startat och det än så länge är få skolor som fått beslut är det viktigt att resultaten tolkas med försiktighet. Statistiken för 2018 omfattar enbart grundskolor, men det pågår kvalitetsgranskningar av gymnasieskolor och under 2019 ingår även huvudmannens övergripande verksamhet.