Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Regelbunden kvalitetsgranskning

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsform som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Med regelbunden kvalitetsgranskning får vi möjlighet att granska både det som är välfungerande i skolan och det som skolan bör utveckla. Ett syfte är att ge skolor som vanligtvis inte uppvisar stora risksignaler möjligheten att utveckla kvaliteten inom utvalda områden. Skolinspektionen kan med modellen identifiera och lyfta fram goda exempel på hur skolor kan utveckla kvaliteten ytterligare inom dessa områden.

Fyra granskningsområden

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken utsträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. En skola kan bedömas uppnå kvalitet i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Med hjälp av menyn till vänster hittar du tabeller som visar övergripande statistik samt statistik per granskad skolenhet.

Statistiktabeller

Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken redovisas per kalenderår och uppdateras två gånger per år med siffror för ett halvt respektive helt år. Halvårssiffrorna är preliminära och publiceras vanligtvis i slutet av sommaren och helårssiffrorna publiceras i februari-mars.

Viktigt att tänka på

  • Statistiken är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket.
  • Statistiken visar förhållandena som gällde vid tiden för den regelbundna kvalitetsgranskningen. Efter att Skolinspektionens beslut har fattats kan skolorna ha förbättrat arbetet på de granskade områdena.
  • Det är svårt att jämföra resultatet av inspektion mellan olika år eftersom modellen för kvalitetsgranskning kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel ny forskning och förändringar i skolförfattningarna. Det är också svårt för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt från år till år vilket även gör att resultaten inte kan generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket.