Regelbunden kvalitetsgranskning 2019

Sedan hösten har regelbunden kvalitetsgranskning även genomförts av huvudmän. Notera att antalet huvudmän som fått beslut därför är relativt få och att resultaten därför måste tolkas med stor försiktighet. I menyn till vänster kan du läsa mer om inspektionsformen och vad som är viktigt att tänka på för att förstå och tolka statistiken korrekt.

Totalt har 324 beslut fattats

  • Totalt har 311 skolenheter granskats under året, 225 grundskolor och 86 gymnasieskolor.
  • Det vanligaste området skolor bedöms ha hög kvalitet inom är "Trygghet och studiero". Hälften av de granskade skolenheterna uppnådde kvalitet i hög utsträckning inom området (47 procent av grundskolorna, 56 procent av gymnasieskolorna).
  • Det vanligaste området som skolorna bedöms ha utvecklingsområden inom är "Rektors ledarskap" (85 procent av grundskolorna och 74 procent av gymnasieskolorna.).
  • Under året har 13 huvudmän granskats.
  • Det område som flest huvudmän (2 stycken) bedömts ha kvalitet i hög utsträckning inom är "Huvudmannens kompensatoriska arbete". 
  • Den vanligaste bedömningen är att en huvudman uppnår kvalitet i flera delar på båda bedömningsområdena "Huvudmannens kompensatoriska arbete" och "Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet" (7 huvudmän). 
  • 12 huvudmän hade minst ett utvecklingsområde.

Statistiktabell

I tabellerna nedan hittar du statistik över de bedömda områdena på skolenhets- och huvudmannanivå samt övergripande statistik per bedömningsområde och kvalitetsnivå. Tabellerna är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Regelbunden kvalitetsgranskning 2019