För föräldrar och elever

När du har synpunkter eller klagomål på skolan

1. Vilka regler gäller?

Innan du framför dina klagomål eller tycker att skolan har gjort fel kan det vara bra att ta reda på vilka regler som gäller. Här kan du få reda på det:

Din rätt i skolan - Skolinspektionens webbplats för elever

Skolverkets sidor för föräldrar och elever (extern länk)

2. Prata med skolan eller förskolan först

Om du är missnöjd med eller anser att det finns brister i din eller ditt barns skola/förskola finns det olika sätt att framföra dina synpunkter och klagomål.

För att du ska få så snabb och effektiv hjälp som möjligt ska du i första hand kontakta rektorn eller förskolechefen. Om du fortfarande är missnöjd bör du kontakta den lokala klagomålshanteringen.

Skolan och huvudmannen, det vill säga den som driver skolan (kommunen eller en fristående huvudman), är skyldiga att ta emot och hantera klagomål på utbildningen. Så här kommer du i kontakt med klagomålshanteringen:

Prata med skolan eller förskolan

3. Gå vidare till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor, till exempel om du vill överklaga ett beslut om åtgärdsprogram eller mottagande i en särskola. 
 
Vänd dig till rätt myndighet

4. Vad kan Skolinspektionen göra?

Skolinspektionen kan ta emot uppgifter och anmälningar om det finns missförhållanden i en skola. Vi gör då en bedömning för att eventuellt utreda det Skolinspektionen fått reda på. Skolinspektionen gör en opartisk utredning av uppgifterna vi får in. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Innan du väljer att vända dig till Skolinspektionen med ett klagomål.

Tänk på att:

  • Vi utreder bara saker som redan har hänt. Vi utreder inte heller alla ärenden. De ärenden vi utreder hanterar vi opartiskt. Det innebär till exempel att vi inte kan lösa någon tvist mellan vårdnadshavare och skola, eller mellan elev och skola. Skolinspektionen företräder alltså inte den som anmäler. Vi är därmed inte ombud för den som anmäler.
  • Vår huvudregel är att vi bara utreder om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Om det gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt, även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.
  • Vi kan inte vara med i skolan eller förskolan och reda ut problemen.

För mer information om vad du kan anmäla:

Detta kan du anmäla

Hur lång tid tar en utredning?

Det tar oftast mellan tre och fem månader för oss i de fall vi väljer att utreda dina uppgifter.

Vad kan en anmälan leda till?

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut – men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. En anmälan om mobbning eller kränkningar kan också leda till att Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd för den utsatta elevens räkning.

Skolinspektionen kan också välja att fatta beslut om att skicka en anmälan vidare till den som har ansvaret för skolan, huvudmannen, om de tidigare inte fått ta del av ett klagomål. Huvudmannen är skyldig att utreda och vidta åtgärder om det funnits några brister.