Så ansöker du

Ansökningstid

Du kan ansöka när som helst under året.

Skolinspektionens föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler för hur man ska ansöka. Här kan du läsa föreskrifterna:
Ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning, SKOLFS 2011:155 (extern länk, nytt fönster)

Att tänka på när man ansöker

Det är den som ansöker som ska visa för Skolinspektionen att denne kan leva upp till de krav som ställs på utbildningen i gällande författningar och läroplaner. En komplett ansökan med alla efterfrågade uppgifter och bilagor underlättar handläggningen. Tänk på att en ofullständig ansökan kan komma att prövas på det underlag som lämnats in till myndigheten.

 • Läs igenom instruktionen i blanketten noggrant.
 • Ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • Hänvisa inte bara till bilagor där det står att du ska beskriva något.
 • Svara på samtliga strecksatser i en fråga.
 • Kontrollera att alla bilagor är aktuella och att de finns med när du skickar in ansökan.

Att underteckna ansökan

Observera att om ansökan inte är korrekt undertecknad, och den/de som ansöker inte kompletterar med rätt underskrift, kan Skolinspektionen komma att avvisa ansökan.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

I vissa fall kan verkställande direktör underteckna ansökan. Det ska då framgå av registreringsbeviset att den verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärd. Det ska också framgå att bolaget ska bedriva utbildning. Om det framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar att firman ska tecknas av två i förening måste också båda underteckna ansökan.

På sista sidan i webbansökan kan du e-legitimera dig. Följ instruktionerna i webbansökan. I webbansökan kan fler personer e-legitimera sig efter varandra. Om kontaktperson undertecknar ansökan med e-legitimation eller undertecknar försättsbladet måste det finnas en fullmakt som styrker dennes behörighet.

Om du inte vill använda dig av e-legitimation kan du fylla i nedanstående blankett och bifoga den till ansökan alternativt skicka den till
tillstand@skolinspektionen.se 
eller till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
Blankett för underskrift (Word-fil, nytt fönster)

Handlingar att skicka med för att visa att rätt person har undertecknat ansökan

Den/de som ansöker måste skicka med de handlingar som styrker den rättsliga handlingsförmågan. Vad som styrker den rättsliga handlingsförmågan skiljer sig åt mellan de olika organisationsformerna.

Aktiebolag

 • Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Handelsbolag och kommanditbolag

 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Bolagsavtal, där det ska framgå att bolaget ska bedriva gemensam näringsverksamhet och sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Enskild firma

 • Personbevis.
 • Registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt.

Ekonomisk förening

 • Registreringsbevis från Bolagsverket, som visar att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.
 • Föreningens stadgar.

Ideell förening

 • Föreningens stadgar. Av stadgarna ska föreningens namn och ändamål framgå samt hur beslut i föreningens intressen fattas och vem som får teckna firman.
 • En lista med namn och personnummer på styrelsens medlemmar. Av listan ska det framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
 • Om den ideella föreningen är registrerad hos Bolagsverket ska även registreringsbevis därifrån bifogas.

Registrerat trossamfund

 • Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska trossamfundets namn och ändamål framgå samt hur beslut i trossamfundets intressen fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund från Kammarkollegiet.

Stiftelse

 • Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska motivet för stiftelsens verksamhet framgå samt vem som ska förvalta stiftelsens egendom.
 • Registreringsbevis från länsstyrelsen.

Nyregistrerat bolag

 • Enligt 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. När ansökan skickas in till Skolinspektionen måste bolaget ha registrerats som bolag, ekonomisk förening, stiftelse e.d. hos registeransvarig myndighet exempelvis Bolagsverket.
 • Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller – beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan – annan registeransvarig myndighet.
 • Kvitto på att avgiften till registermyndigheten är betalad.
 • Om ni inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste ni lämna uppgift om varför i ansökan.