Handläggning i flera steg

  1. När ansökan kommit in till Skolinspektionen registreras den. Den kontaktperson som angetts i ansökan får också en återkoppling via e-post med ärendets diarienummer.
  2. Skolinspektionen utser en handläggare för ärendet.
  3. Handläggaren kontrollerar att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare, eller om detta behöver kompletteras.
  4. När Skolinspektionen har säkerställt att behörig firmatecknare har undertecknat påbörjar handläggaren utredningen.
  5. Handläggaren granskar innehållet och svaren på frågorna i ansökan. Om det finns oklarheter skickas ett erbjudande om komplettering till den kontaktperson som angetts i ansökan. Tidsfristen för att komplettera är cirka 10 arbetsdagar.
  6. Som huvudregel meddelar Skolinspektionen beslut i ärendet via e-post till kontaktpersonen. 
  7. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns i beslutet.