Detta bedömer vi

Skolinspektion bedömer om utbildningsanordnaren har förutsättning att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och om utbildningen i övrigt bedöms vara av god kvalitet.

I Skolinspektionens ansökningsblankett ställs frågor inom bland annat följande områden:

 • utbildningsanordnarens tidigare erfarenhet och utbildningens organisation
 • genomförande av utbildning, såsom undervisning och arbetsformer
 • upplägg vid distansundervisning
 • utformningen av individuella studieplaner
 • studie- och yrkesvägledning
 • rektors behörighet och förtrogenhet med det dagliga arbetet
 • betygssättning och betygshantering inklusive betygskatalog
 • prövning

Vid utbildning motsvarande sfi som särskild utbildningsform vid en folkhögskola ställer Skolinspektionen även frågor i följande områden:

 • statsbidrag från Folkbildningsrådet
 • utbildningens övergripande mål
 • utbildningens omfattning i tid
 • elevanpassade tider
 • samarbete med Arbetsförmedlingen
 • elevernas möjlighet att kombinera utbildningen med förvärvsarbete
 • avgiftsfri utbildning