Färdighetsprov

Huvudmän som anordnar utbildning som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd kan ansöka hos Skolinspektionen om att få använda färdighetsprov från årskurs 4.

Ett beslut om att få använda färdighetsprov kan bara användas som:

  1. Villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp.
  2. Grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser.
  3. Villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Skolinspektionens prövning görs utifrån 9 kap. 25 - 27 §§ skolförordningen (2011:185). Här hittar du förordningen:
Lagar och regler

En ansökan per skolenhet

Du måste skicka in en ansökan per skolenhet om du vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4. Detta krav gäller både för enskilda och kommunala huvudmän.

Ansökningstid

Ansökningar om att använda färdighetsprov från årskurs 4 kan göras under hela året. Skolinspektionen handlägger ansökningarna löpande.

Vem kan ansöka?

Huvudmän som anordnar utbildning som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd kan ansöka. Det är bara behöriga firmatecknare för huvudmannen eller ombud som fått bemyndigande från huvudmannen som kan underteckna ansökan. 

Handlingar som ska bifogas ansökan

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Som enskild huvudman ska du skicka in handlingar som styrker rätten att teckna firman, exempelvis ett registreringsbevis, stadgar eller protokoll. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

Som kommunal huvudman ska du bifoga underlag som styrker att det är kommunens vilja att använda färdighetsprov från och med årskurs 4 vid skolenheten till exempel genom att bifoga en delegationsordning där det framgår vem som är behörig att företräda kommunen i frågan, eller genom att skicka in ett nämndprotokoll.

Ansökningsformulär

Ansökan om att använda färdighetsprov (Word-blankett, nytt fönster)

Posta ansökan till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm. Du kan också mejla ansökan till 
tillstand@skolinspektionen.se