Information innan du ansöker

Visa att utbildningen lever upp till kraven

Skolinspektionen bedömer ansökan utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar och regler för den aktuella utbildningen. Prövningen görs för att säkra att alla barn och elever får en likvärdig utbildning, oavsett vilken skola man går på. Det är därför viktigt att den som ansöker om att bli godkänd som huvudman kan visa för Skolinspektionen att utbildningen kommer leva upp till de krav som ställs. Här hittar du länkar till de lagar och regler som Skolinspektionen bedömer ansökan utifrån:
Lagar och regler

Lämna en komplett ansökan

En komplett ansökan där du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla bilagor underlättar handläggningen, och kan bidra till att ni får ett snabbare besked. Tänk på att en ofullständig ansökan kan komma att prövas på det underlag som lämnats in till myndigheten – om viktiga uppgifter saknas kan det leda till att ansökan avslås.

Tänk på att:

 • Läsa igenom instruktionen i blanketten noggrant.
 • Ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
 • Hänvisa inte bara till bilagor där det står att du ska beskriva något.
 • Svara på samtliga strecksatser i en fråga.
 • Kontrollera att alla bilagor är aktuella och att de finns med när du skickar in ansökan.

Ansökan ska vara undertecknad av rätt person

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen ska underteckna ansökan. En kontaktperson kan underteckna ansökan i stället för behörig firmatecknare, men då ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. Detta gäller även om kontaktpersonen undertecknar ansökan med e-legitimation.
Observera att om ansökan inte är korrekt undertecknad, och den/de som ansöker inte kompletterar med rätt underskrift, kan Skolinspektionen komma att avvisa ansökan. Läs mer här: 
Så undertecknar du ansökan

Tidigare godkännanden återkallas

Om Skolinspektionen beslutar om att godkänna en ny huvudman för en befintlig skolenhet kan Skolinspektionen komma att återkalla det tidigare godkännandet.

Tillsyn och anmälningar av befintliga skolor vägs in i bedömningen

Beslut efter Skolinspektionens tillsyn och anmälningar som rör de skolor som den sökande sedan tidigare är godkänd som huvudman för kan komma att vägas in vid bedömningen av aktuell ansökan.

Kreditupplysning inhämtas

Skolinspektionen kommer inhämta kreditupplysningar om sökandens ekonomi hos UC AB, i samband med att vi prövar ansökan.

Skolinspektionen hämtar in kreditupplysning på:

 • Aktiebolag: Kreditupplysning på bolaget.
 • Ekonomisk förening: Kreditupplysning på den ekonomiska föreningen.
 • Enskild person/enskild firma: Kreditupplysning på den enskilda personen/enskilda firman.
 • Handelsbolag: Kreditupplysning på handelsbolaget samt delägarna.
 • Kommanditbolag: Kreditupplysning på kommanditbolaget samt komplementären.
 • Ideell förening: Kreditupplysning på den ideella föreningen.
 • Registrerat Trossamfund: kreditupplysning på trossamfundet.
 • Stiftelse: Kreditupplysning på stiftelsen.