Så undertecknar du ansökan

Behörig firmatecknare måste underteckna

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Det kan göras via e-leg eller genom att skriva under underskriftssidan och skicka den till Skolinspektionen inom 10 dagar från det att ansökan kom in till myndigheten.

Skolinspektionen kan inte utreda ansökningar som inte är undertecknade av behörig firmatecknare. Om uppgifter saknas i ansökan och sökanden inte kompletterar ansökan efter en förfrågan från Skolinspektionen kan ansökan komma att avvisas.

Firman tecknas av bolagets verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör kan underteckna ansökan om det framgår av registreringsbeviset att verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärd och att det framgår av registreringsbeviset att bolaget ska bedriva utbildning/skola.

Firman tecknas av två i förening

Om det av registreringsbeviset/föreningens stadgar framgår att firman ska tecknas av två i förening måste ansökan undertecknas av två personer som står angivna som firmatecknare.

Kontaktperson undertecknar ansökan

Om utsedd kontaktperson undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. Fullmakten ska vara signerad av fullmaktsgivaren.

Byte av kontaktperson under handläggningstiden

Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter enbart att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen ändras, ska detta bekräftas med en ny fullmakt från dig som sökande.

Nyregistrerad associationsform

Sökande juridisk person behöver ha full rättskapacitet för att kunna ansöka hos Skolinspektionen. Nybildade juridiska personer ska därför bifoga uppgifter som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga. Den juridiska personen behöver för att ansökan ska kunna godkännas vara registrerad hos registeransvarig myndighet, exempelvis Bolagsverket.

Aktiebolag, ekonomisk förening: Bolaget/föreningen behöver vara registrerat för att kunna föra talan vid myndighet. Se 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) respektive 1 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan istället handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket före sista ansökningsdag bifogas ansökan. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att avgiften är betald.

Stiftelse: Sökanden behöver komma in med stiftelseförordnande. Stiftelsen behöver också under handläggningen, efter registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter bildande, komma in med registreringsbevis från Länsstyrelsen. Se 1 kap. 4 § och 10 kap. 1-2 §§ stiftelselagen (1994:1220).

Ideell förening: Sökanden behöver komma in med protokoll från konstituerande möte som visar att föreningen har bildats före sista ansökningsdag. I bildandet ingår att föreningen antagit ett namn, att stadgar antagits, att styrelsen har valts, vilka som ingår i styrelsen samt protokoll på vem/vilka som är firmatecknare. Under handläggningen ska sökanden även ha registrerat föreningen hos Bolagsverket samt komma in med registreringsbevis till Skolinspektionen.

Om sökanden är annan juridisk person, kontakta Bolagsverket för information om krav för att uppnå full rättskapacitet.

Registreringsbevis och andra urkunder

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Läs nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform.

Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig.

Efter att ansökan har skickats in går det inte att ändra ansökan att gälla en annan huvudman. Det går till exempel inte att byta från ett sökande bolag till ett annat under handläggningens gång.

Kommun/Landsting

Justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är behörig att företräda kommunen/landstinget vid ansökan.

Aktiebolag

Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Handelsbolag och kommanditbolag

Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Enskild firma

Personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt.

Ekonomisk förening

Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser.

Ideell förening

Föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av stadgarna ska föreningens namn, ändamål och bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt uppgift om vem som tecknar firman framgå. Av förteckningen ska också framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Om den ideella föreningen är registrerad hos Bolagsverket ska även registreringsbevis därifrån bifogas.

Registrerat trossamfund

Trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. Av stadgarna ska trossamfundets namn, ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas framgå.

Stiftelse

Stiftelseförordnande och registreringsbevis från länsstyrelsen. Av förordnandet ska det framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom samt motiv för stiftelsens verksamhet.

Om ni inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste ni lämna uppgift om varför i ansökan.