Lagar och regler

Aktuella regeländringar

Aktuella regeländringar

 Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

Skollagen
Skollagen (2010:800) (extern länk, nytt fönster)

Lagen om införande av skollagen
Lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) (extern länk, nytt fönster)

Förordningar

Skolförordningen (2011:185) (extern länk, nytt fönster) 
Gymnasieförordningen (2010:2039) (extern länk, nytt fönster) 
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (extern länk, nytt fönster)
Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling
Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor (extern länk, nytt fönster)

Läroplaner

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) (extern länk, nytt fönster)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) (extern länk, nytt fönster)
Läroplan för grundsärskolan (extern länk, nytt fönster)
Läroplan för gymnasieskolan (extern länk, nytt fönster)
Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (extern länk, nytt fönster)
Läroplan för vuxenutbildning (extern länk, nytt fönster)

Föreskrifter

Skolinspektionens föreskrifter
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola, SKOLFS 2011:154 (extern länk, nytt fönster)
Ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning, SKOLFS 2011:155 (extern länk, nytt fönster)
Ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4, SKOLFS 2012:28 (extern länk, nytt fönster) 
Ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska, SKOLFS 2012:26
Ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen, SKOLFS 2012:27 (extern länk, nytt fönster)

Fler föreskrifter på skolområdet
Skolverket.se: SKOLFS (extern länk, nytt fönster)

Andra myndigheter såsom exempelvis Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen utfärdar också föreskrifter som kan påverka skolans område.