Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Den ordinarie ansökningstiden för att starta eller utöka en fristående skola är 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan om godkännande som huvudman för en fristående skola utanför ordinarie ansökningstid.

Sökanden ska visa att det finns särskilda skäl att få sin ansökan hanterad skyndsamt. Dessa skäl måste grundas på elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. I ansökan ska sökanden därför beskriva anledningen till förändringar i till exempel huvudmannaskap och/eller organisation, varför de måste göras och hur det påverkar elevernas möjlighet att fullfölja utbildningen om förändringarna inte görs. Du hittar länk till webbansökan längre ner på denna sida.

För det fall Skolinspektionen bedömer att det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kommer ansökan hanteras skyndsamt.

Bedömning av särskilda skäl

Bedömningen av de uppgivna skälen görs i varje enskilt fall utifrån det som anges i den specifika ansökan. Skolinspektionen har tidigare exempelvis godtagit konkurs som särskilda skäl. I vissa fall har även Skolinspektionen bedömt att det föreligger särskilda skäl när en huvudman väljer att avveckla en utbildning eller en skolenhet.

Organisatoriska förändringar som inte påverkar elevernas möjlighet att fullfölja sin utbildning vid skolenheten, eller byte av bolagsform, har däremot inte ansetts vara särskilda skäl för att hantera ansökan utanför ordinarie ansökningstid.

I de fall Skolinspektionen bedömer att det inte finns några särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning skickas en underrättelse till sökanden. Därefter kan Skolinspektionen komma att avvisa ansökan. Ett eventuellt avvisningsbeslut motiveras med att ansökan kommit in för sent. Då särskilda skäl inte finns, skulle ansökan ha inkommit senast den 31 januari kalenderåret före utbildningens start, läs mer här:

Fristående skola

Konkurser

Om en ansökan om godkännande som huvudman görs på grund av att nuvarande huvudman försatts i konkurs är det endast den utsedde konkursförvaltaren som företräder den nuvarande huvudmannen. En förutsättning för att en ny huvudman ska kunna ta över verksamheten är att konkursförvaltaren fortfarande har kvar sitt uppdrag och bedriver skolverksamheten, det vill säga att elever finns kvar. Observera att skolverksamheten inte får drivas vidare av en ny huvudman utan att Skolinspektionen har fattat beslut om ett nytt godkännande som huvudman.

Vid mycket brådskande ärenden kontakta Skolinspektionen. Se kontaktuppgifter här intill.

Ansök här

Avgift

Ansökan om godkännande som huvudman är belagd med en avgift. Avgiften ska betalas i samband med att Skolinspektionen underrättar sökanden om att särskilda skäl finns att pröva ansökan utanför ordinarie ansökningstid. Skolinspektionen meddelar då avgiftens storlek och instruktion för inbetalning. Avgiftsnivåerna är samma som för ansökning inom ordinarie ansökningsomgång. Mer information om avgiftsnivåerna finns här: 
Avgifter

Internationell skola

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid.

Kontakta Skolinspektionen för mer information om du planerar för en sådan ansökan.
tillstand@skolinspektionen.se, tel: 08-586 080 00, adress: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Särskilda skäl för prövning utanför ordinarie ansökningstid

Skolförordningen (2011:185)

2 kap.1 § En ansökan om godkännande som enskild huvudman för förskoleklass, grundskola eller grundsärskola eller för fritidshem som anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Förordning (2014:1029).

2 kap. 3 § Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt. Förordning (2014:1029).

Gymnasieförordningen (2010:2039)

2 kap.1 § En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning.Förordning (2014:1028).

2 kap. 3 § Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt. Förordning (2014:1028).