Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Den ordinarie ansökningstiden för att starta eller utöka en fristående skola är 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning går det att ansöka om godkännande som fristående skola utanför ordinarie ansökningstid. Skolinspektionen kommer i dessa ärenden hantera ansökan skyndsamt.

Sökanden måste visa att det finns särskilda skäl att få sin ansökan hanterad skyndsamt. I ansökan måste sökanden därför beskriva anledningen till förändringarna, varför de måste göras och hur det påverkar elevernas möjlighet att fullfölja utbildningen om förändringarna inte görs. Du hittar ansökningsblanketter längre ner på denna sida.

Bedömning av särskilda skäl

Om Skolinspektionen finner att sökanden har särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kommer ansökan att hanteras skyndsamt. Bedömningen görs i varje enskilt fall utifrån de skäl som anges i den specifika ansökan. Skolinspektionen har tidigare exempelvis godtagit konkurs som särskilda skäl. I vissa fall har även Skolinspektionen bedömt att det är särskilda skäl för att pröva en ansökan utanför ordinarie ansökningstid när en huvudman väljer att avveckla en utbildning eller en skolenhet.

Organisatoriska förändringar som inte påverkar eleverna vid skolenheten, eller byte av bolagsform, har däremot inte ansetts vara särskilda skäl för att hantera ansökan utanför ordinarie ansökningstid.

I de fall Skolinspektionen bedömer att det inte finns några särskilda skäl att pröva ansökan skickas en underrättelse till sökanden. Därefter kan Skolinspektionen komma att avvisa ansökan. Ett eventuellt avvisningsbeslut motiveras med att ansökan kommit in för sent. Då särskilda skäl inte finns, skulle ansökan ha inkommit senast den 31 januari läsåret före utbildningens start, läs mer här:
Fristående skola

Konkurser

Om en ansökan om godkännande som huvudman görs på grund av att nuvarande huvudman försatts i konkurs är det endast den utsedde konkursförvaltaren som företräder den nuvarande huvudmannen. En förutsättning för att Skolinspektionen ska kunna hantera en ansökan och fatta beslut i ärendet är att konkursförvaltaren har kvar sitt uppdrag och fortfarande bedriver skolverksamheten. En ansökan måste därför inkomma skyndsamt till Skolinspektionen innan konkursförvaltaren avslutat sitt uppdrag. Observera att skolverksamheten inte får drivas vidare utan att Skolinspektionen har fattat beslut om ett nytt godkännande som huvudman.

Vid mycket brådskande ärenden kontakta Skolinspektionen. Se kontaktuppgifter här intill.

Ansök här

Eftersom ansökan kan avse olika slags förändringar finns det olika typer av blanketter. Om du blir osäker på vilken blankett du ska använda kan du rådgöra med handläggare innan du fyller i blanketten.

Ansökningsblanketter

Blanketter för sökanden som avser att ta över verksamheten vid en befintlig fristående skola:
Förskoleklass, grundskola och fritidshem (Word-blankett, nytt fönster)
Förskoleklass, grundsärskola och fritidshem (Word-blankett, nytt fönster)
Gymnasieskola (Word-blankett, nytt fönster)
Gymnasiesärskola (Word-blankett, nytt fönster)

Blankett för sökanden som redan är godkänd som huvudman för en fristående skola och vill ansöka om förändringar inom huvudmannens fristående skolor inom en och samma kommun:
Alla skolformer (Word-blankett, nytt fönster)

Här finns också mer information om hur du gör för att ansöka:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan
Så får du beslutet

Skicka in ansökan
Skicka din ansökan till
tillstand@skolinspektionen.se
alternativt till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Du kan också lämna ansökan i Skolinspektionens brevinkast/brevlåda på Sveavägen 159, Stockholm.

Internationell skola

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid.

Kontakta Skolinspektionen för mer information om du planerar för en sådan ansökan.
tillstand@skolinspektionen.se, tel: 08-586 080 00, adress: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Särskilda skäl för prövning utanför ordinarie ansökningstid

Skolförordningen (2011:185)

2 kap.1 § En ansökan om godkännande som enskild huvudman för förskoleklass, grundskola eller grundsärskola eller för fritidshem som anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Förordning (2014:1029).

2 kap. 3 § Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt. Förordning (2014:1029).

Gymnasieförordningen (2010:2039)

2 kap.1 § En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en viss utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. Förordning (2014:1028).

2 kap. 3 § Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt. Förordning (2014:1028).