Så handläggs ansökan

 1. Ansökan registreras hos Skolinspektionen och kontaktpersonen får en återkoppling med ärendets diarienummer.
 2. Ärendet får en handläggare.
 3. Kontroll av att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare.
 4. Prövning av om ansökan ska handläggas utanför ordinarie ansökningstid. Denna bedömning görs utifrån vad sökanden har angett för särskilda skäl med hänsyn till elevernas möjligheter att fullfölja sin utbildning. 

  Om Skolinspektionen bedömer att sådana skäl finns kommer ansökan att anses ha kommit in i rätt tid och ansökan kommer att prövas skyndsamt, se punkt 5-11 för fortsatt handläggning. 
  Om Skolinspektionen bedömer att sökanden inte har särskilda skäl kan ansökan komma att avvisas. Ett eventuellt avvisningsbeslut motiveras med att ansökan kommit in för sent. Då särskilda skäl inte finns, skulle ansökan ha inkommit senast den 31 januari läsåret före utbildningens start.
 5. Utredningen påbörjas och innefattar en prövning av om ansökan innehåller de delar som behövs för att ansökan ska kunna skickas på remiss. Om något är otydligt eller oklart begär handläggaren in kompletteringar.
 6. Ansökan samt bilagor skickas på remiss till lägeskommunen. Vid gymnasieskola/gymnasiesärskola skickas ansökan även till närliggande kommuner.
 7. Handläggaren granskar ansökans innehåll. Om det finns oklarheter i ansökan skickas ett kompletteringsbrev till kontaktpersonen. Kontaktpersonen får ca 10 arbetsdagar att komplettera frågorna.
 8. Skolinspektionen prövar ansökan och gör en helhetsbedömning.
 9. Skolinspektionen prövar om utbildningen innebär påtagliga negativa följder för kommunen/kommunerna.
 10. Beslut meddelas per e-post till kontaktpersonen.
 11. En kopia av beslutet skickas även till kommunen.

Om ansökan avslås eller avvisas kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur det går till att överklaga bifogas i beslutet. Läs mer:
Överklaga ett beslut