När du får beslutet

Skolinspektionen tar beslut

Skolinspektionen tar beslut om ansökan senast den 30 september året innan skolan ska starta, om det är möjligt. Beslutet skickas till sökanden, berörda kommuner, Centrala Studiemedelsnämnden samt Statistiska Centralbyrån.

Så får du beslutet

Skolinspektionen kan antingen mejla beslutet till kontaktpersonen, skicka det med vanlig post eller delge dig beslutet på annat sätt. Här kan du läsa mer om hur du får beslutet och vad du bör tänka på:
Så får du beslutet

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Skolinspektionens beslut om godkännande som huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Här finns information om hur man överklagar ett beslut och om hur ett överklagande behandlas:
Överklaga ett beslut

Villkor i tillstånd från Skolinspektionen

Villkorat godkännande som huvudman för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

För den enskilde som blivit godkänd som huvudman 2018 eller senare för ovanstående skolform finns förtydligande villkor i beslutet.

Utbildningen får som huvudregel starta tidigast under kalenderåret efter godkännandet. Av 2 kap. 4 § skolförordningen (2011:185) eller 2 kap. 3 a § gymnasieförordningen (2010:2039) följer att när en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbildningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet. Det innebär att om utbildningen inte har startat senast vid denna tidpunkt förfaller godkännandet. Att godkännandet förfaller innebär att huvudmannen därefter inte får starta denna utbildning.

Etableringskontroll före start

Några månader innan skolstart gör Skolinspektionen en etableringskontroll, för att se om den planering som skolan har presenterat i sin ansökan har genomförts eller går att genomföra. Om vi upptäcker brister i skolans förberedelser måste skolan åtgärda dessa. Här kan du läsa mer om hur en etableringskontroll går till:
Etableringskontroll

Förstagångstillsyn efter start

När en ny fristående skola har varit igång 4-6 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Här kan du läsa mer om hur det går till och vad vi granskar:
Förstagångstillsyn