Överklaga ett beslut

Vem kan överklaga?

Godkännande som huvudman samt beslut om avvikelser inom de nationella programmen

Den som ansökt kan överklaga Skolinspektionens beslut. För en fristående grundskola eller grundsärskola kan också lägeskommunen överklaga beslutet. För en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan både lägeskommunen och närliggande kommuner överklaga beslutet.

Internationell skola

Det är bara den som har ansökt som kan överklaga Skolinspektionens beslut.

Betygsrätt för vuxenutbildning

Det är bara den som har ansökt som kan överklaga Skolinspektionens beslut.

Så överklagar du

Överklagandet ska ske skriftligt och ska skickas till Skolinspektionen. Det måste ha kommit in till myndigheten inom en viss tid.

Enskild överklagar

Förenklad delgivning – beslutet har mejlats
Delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades. Om mottagaren önskar komma in med ett överklagande så ska det ha kommit Skolinspektionen tillhanda inom ytterligare tre veckor från detta datum.

Vanlig delgivning – beslutet har skickats med mottagningsbevis
Ni anses delgiven det datum mottagningsbeviset undertecknas och ett eventuellt överklagande ska ha kommit Skolinspektionen tillhanda senast inom tre veckor från det datumet.

Läs mer här:
Så får du beslutet

Kommun överklagar

När en kommun vill överklaga ett beslut ska överklagandet ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om överklagandet kommit in för sent

Ett överklagande som kommit in för sent kan avvisas av Skolinspektionen i ett nytt beslut. Beslutet om avvisning kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Skolinspektionens prövning av ett överklagande

Skolinspektionen prövar om det finns grund för att ändra beslutet med anledning av det som står i överklagandet. Om det ursprungliga beslutet är uppenbart oriktigt kan Skolinspektionen ändra beslutet. Ett villkor för detta är att det vid en genomläsning ska framgå att samtliga avslagsgrunder som meddelades i beslutet har rättats till. Med uppenbart oriktigt menas att prövningen ska kunna ske snabbt och enkelt – den ska inte kräva någon ytterligare utredning eller inhämtande av fler uppgifter genom kompletteringar.

Skolinspektionen kan inte ändra beslutet så att det uppstår nackdelar för en enskild part. Skolinspektionen kan därför inte ändra ett gynnande beslut i negativ riktning för sökanden, eller ett beslut där myndigheten bedömt att negativa följder uppstår för en kommun, detta kan endast domstolen besluta.

Skolinspektionen skickar överklagandet vidare till domstol

Om ett beslut överklagas så skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta sker oavsett om Skolinspektionen har ändrat beslutet eller inte. Det betyder att domstolen tar över ansvaret och all vidare skriftväxling sker därefter endast med domstolen till dess att en dom eller ett beslut meddelas i målet. Du kan läsa mer om detta i förvaltningslagen (2017:900).