Frågor och svar: Starta skola

Information innan du ansöker
Elevunderlag och budget
Skolbibliotek
Rektor och personal
Urval och distansundervisning
Beslut


Information innan du ansöker

 • Vi driver utbildningar på två skolor i två separata bolag. Vi vill organisera om så att all utbildning ligger under det ena bolaget. Behövs ett nytt tillstånd för det? 
  Ett tillstånd är kopplat till ett visst organisationsnummer. Det bolag som önskar driva verksamheten även på den andra skolan behöver därför ansöka om att få ta över befintlig huvudmans tillstånd. Det är samma ansökningsblankett som gäller för att starta en nyetablerad fristående skola men ni kan göra ett tillägg under övrigt och/eller elevprognosen att ni ansöker om att ta över befintlig huvudmans tillstånd.
 • Vi har ett tillstånd för en grundskola med åk F-9 i en kommun. Kan vi dela upp tillståndet på två skolenheter, en för exempelvis åk F-6 och en för åk 7-9?
  Nej, ni kan inte dela upp eller slå ihop skolenheter utan godkännande från Skolinspektionen.
 • Vi vill flytta vår befintliga skola till en grannkommun. Måste vi ansöka om detta?
  Ja, ni måste ansöka om en nyetablering i den nya kommunen.
 • Vi driver utbildning på en gymnasieskola men vill ta över en annan huvudmans utbildningar och samtidigt flytta över dessa till vår gymnasieskola. Behövs ett nytt tillstånd för det?
  Ett tillstånd gäller för ett visst organisationsnummer, vissa utbildningar vid en viss skolenhet i en viss kommun. Ett bolag som vill ta över en annan huvudmans utbildningar och flytta dessa till sin skolenhet behöver därför ansöka om detta. Det är samma ansökningsblankett som gäller för att utöka fristående skola men ni kan göra ett tillägg under övrigt och/eller elevprognosen att ni ansöker om att ta över en befintlig huvudmans tillstånd.  
 • Jag vill starta en fristående förskola. Var kan man hitta mer information om hur man ansöker?
  Vänd dig till den kommun där du vill starta förskolan. Skolinspektionen prövar inte ansökningar om att starta fristående förskola.
 • Kan en godkänd huvudman integrera grundsärskoleelever i sin grundskola?
  Ja, en elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan. Eleven kallas då för integrerad elev. I de fall en huvudman har ett godkännande för fristående grundskola och önskar integrera en eller flera elever som tillhör grundsärskolan behöver huvudmannen inte ansöka om godkännande för grundsärskola. Läs mer:
  Skolverket.se: Integrerade elever (extern länk, nytt fönster)
 • Kan friskolor som har nationella program starta språkintroduktion (Sprint) utan något ytterligare tillstånd eller ansökan?
  Ja, det behövs inga fler tillstånd (se 17 kap. 28 § skollagen och 6 kap. 7-8 §§ gymnasieförordningen).
 • Kan man starta språkintroduktion (Sprint) utan att ha ett nationellt gymnasieprogram, och hur gör man i så fall?
  Nej, man måste driva en gymnasieskola (se 17 kap. 28 § skollagen), eftersom tanken är att eleven ska slussas vidare till annan utbildning eller arbetsmarknaden när denne har förvärvat de kunskaper som behövs. Läs mer:
  Skolverket.se: Introduktionsprogram (extern länk, nytt fönster)
 • Vi har inget registrerat bolag. Kan vi skicka in en ansökan om godkännande som fysisk person och ange personnumret, och sedan starta ett bolag som ska driva skolan när vi har fått tillstånd?
  Det är lämpligast att söka i den associationsform (till exempel aktiebolag, ideell förening eller stiftelse) som ska driva skolan. Om man söker godkännande som fysisk person, med sitt personnummer, gäller godkännandet just den personen med det personnumret. Det är också den personens förmåga att driva skolan som granskas samt dennes ekonomi. Det går inte att flytta över godkännandet till ett bolag eller liknande när ett godkännande väl har lämnats utan det nya bolaget måste lämna in en ansökan.

Elevunderlag och budget

 • Vi vill ansöka om utökning av vår skola, som har en lång kö. Räcker en redovisning av kösituationen som underlag för intresseundersökning?
  Er nuvarande kösituation är en god fingervisning om att det finns ett intresse för skolenheten. För att visa på intresse för en utökning med högre årskurser kan ni också undersöka intresset bland era nuvarande elever. Läs mer här:
  Elevprognos
 • Skolinspektionens budgetmall överensstämmer inte med budgetposterna i skolans nuvarande budget. Kan man lägga till utgiftsposter, eller ska man lägga in summorna under andra poster?
  Ni bör använda Skolinspektionens mall, men det är viktigt att ni redovisar utifrån hur er verksamhet ska bedrivas/bedrivs idag. Ni kan komplettera budgetmallen med information under "Övriga upplysningar".

Skolbibliotek

 • Vad krävs för att en boksamling ska kunna kallas skolbibliotek?
  Det finns inga krav på hur många volymer ett skolbibliotek ska innehålla. Det är däremot viktigt att skolbiblioteket kan användas i den dagliga undervisningen. 

Rektor och personal

 • Måste en nystartad skola med årskurserna 1-6 ha fullt behöriga lärare direkt från start?
  Ja, skolan ska ha behöriga lärare för den undervisning som ska bedrivas från start. Det finns dock möjlighet till undantag i enlighet med 2 kap. 18 § skollagen, som innebär att man i vissa fall kan låta en lärare undervisa viss begränsad tid utan att ha behörighet.
 • Måste den som ska vara rektor på en nystartad skola ha gått klart rektorsprogrammet, eller kan det studeras senare?
  Rektor behöver inte ha gått klart utbildningen vid skolans start, men utbildningen ska påbörjas så snart som möjligt efter tillträdet och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen (2 kap 12 § skollagen [2010:800]).

Urval och distansundervisning

 • Vilka urvalsgrunder kan en fristående grundskola ha?
  Fristående grundskolor ska vara öppna för alla elever. Om det finns fler sökande elever än platser får dock skolan göra ett urval. Huvudmannen kan endast använda sådana urvalsgrunder som Skolinspektionen godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har godkänt är anmälningsdatum, syskonförtur, geografisk närhet och vissa verksamhetsmässiga samband.
 • Kan elever från skolenhet A per automatik anses ha förtur till skolenhet B eftersom de ligger nära varandra och har samma huvudman?
  Nej, antagning sker till en viss skolenhet och huvudmannen kan endast använda sådana urvalsgrunder som Skolinspektionen godkänner, se ovan.  
 • Vilka möjligheter finns att arbeta med distansundervisning?
  Enligt Skolinspektionens bedömning bygger skolans styrdokument på förutsättningen att all undervisning i skolan ska vara lärarledd och bedrivas i skolans lokaler. Det finns viss möjlighet till fjärrundervisning från och med 1 juli 2015. Läs mer:
  Skolverket.se: Fjärrundervisning (extern länk, nytt fönster) 

Beslut

 • Kan den som ansöker om nya gymnasieprogram eller nya inriktningar på gymnasieprogram få godkännande för vissa sökta utbildningar och avslag för andra?
  Ja. Ett godkännande kan omfatta vissa av de utbildningar som sökts.
 • Vad ryms inom ett godkännande för det nationella hantverksprogrammet med inriktningen övriga hantverk?
  Inom inriktningen övriga hantverk ryms många olika hantverksyrken. Läs mer om vilka yrkesutgångar som är godkända av Skolverket:
  Skolverket.se: Utbildningar inom övriga hantverk (extern länk, nytt fönster)
 • Kan Skolinspektionen skicka vårt beslut på engelska?
  Nej, Skolinspektionen översätter inga beslut.