Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurs 1-6 ordnas på detta språk. För elever med finska som umgängesspråk får även sådan undervisning ordnas även i årskurs 7-9. 

Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning, får högst hälften av undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar.

En huvudman som ordnar undervisning på en elevs umgängesspråk ska anmäla det till Skolinspektionen (9 kap. 12 § skolförordningen).

Även en huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten enligt förordningen 2003:306 om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning på elevens umgängesspråk (annat än FINSKA) i årskurs 7-9 ska anmäla detta till Skolinspektionen.

Anmälningsformulär

Anmälan om tvåspråkig undervisning (Word-formulär, nytt fönster)

OBS! Behörig företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.