Undervisning på engelska

Myndigheten kan ge tillstånd till att anordna delar av undervisningen på engelska om följande villkor är uppfyllda:

  1. Undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får tillräckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen.
  2. De lärare som undervisar på engelska uppfyller kraven i 2 kap. 13, 15 eller 17 § skollagen.
  3. Utbildningen håller god kvalitet.

Under den sammanlagda tid som en elev får engelskspråkig undervisning får högst hälften av undervisningen ges på engelska.

Skolinspektionen prövar ansökan utifrån 9 kap. 18 och 19 §§ skolförordningen (2011:185). Här hittar du förordningen:
Lagar och regler

En ansökan per skolenhet

Du måste skicka in en ansökan per skolenhet om du vill anordna undervisning på engelska. Detta krav gäller både för enskilda och kommunala huvudmän.

Ansökningstid

Ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska kan göras under hela året. Skolinspektionen handlägger ansökningarna löpande.

Vem kan ansöka?

Huvudmän för grundskolor kan ansöka. Det är bara behöriga firmatecknare för huvudmannen eller ombud med bemyndigande från huvudmannen som kan underteckna ansökan.

Handlingar som ska bifogas ansökan

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Som enskild huvudman ska du skicka in handlingar som styrker rätten att teckna firman, exempelvis ett registreringsbevis, stadgar eller protokoll. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

Som kommunal huvudman ska du bifoga underlag som styrker att det är kommunens vilja att anordna delar av undervisningen på engelska vid skolenheten till exempel genom att bifoga en delegationsordning där det framgår vem som är behörig att företräda kommunen i frågan, eller genom att skicka in ett nämndprotokoll.

Ansökningsformulär

Ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska (Word-blankett, nytt fönster)

Posta ansökan till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm. Du kan också mejla ansökan till
tillstand@skolinspektionen.se