Omprövning av ett beslut om undervisning på engelska

Så begär du omprövning

Det är bara den som har ansökt om att bedriva delar av undervisningen på engelska som kan begära att beslutet omprövas. Det innebär att Skolinspektionen måste ta ställning till om beslutet ska ändras.

Din begäran kan ha formen av ett vanligt brev/e-postmeddelande som du skickar till friskolor@skolinspektionen.se eller Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.

I brevet bör du beskriva varför du tycker att Skolinspektionen ska ändra sitt beslut. Det är också bra om du skriver vilket diarienummer ärendet har.

Skolinspektionens prövning

Skolinspektionen prövar om det finns grund för att ändra beslutet med anledning av det som står i begäran om omprövning. Om det ursprungliga beslutet är uppenbart oriktigt kan Skolinspektionen ändra beslutet. Ett villkor för detta är att det vid en genomläsning ska framgå att samtliga avslagsgrunder som meddelades i beslutet har rättats till. Med uppenbart oriktigt menas att prövningen ska kunna ske snabbt och enkelt – Skolinspektionen ska inte behöva göra någon ytterligare utredning eller hämta in fler uppgifter genom kompletteringar.

Går inte att överklaga till domstol

Skolinspektionens beslut om att bedriva delar av undervisningen på engelska går inte att överklaga till domstol. Det innebär att ett beslut om att bedriva delar av undervisningen på engelska inte kan ändras på annat sätt än genom omprövning.