Frågor och svar

Förskola

Fråga

Behöver en ideell förening som är huvudman för förskola varje år när en ny styrelse i föreningen väljs rapportera detta till Skolinspektionen och hur gör vi i så fall det? I dagsläget rapporterar vi vilka som sitter i styrelsen till bolagsverket.

Svar

Ja men eftersom ni är huvudman för förskola är det hemkommunen som både tillståndsprövar och har tillsynsansvaret. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska därför göras hos hemkommunen.

Hur kommunerna utformar sin tillståndsprövning och utövar tillsyn är upp till kommunerna att utforma. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Fråga

Vi driver ett föräldrakooperativ. Alla familjer sitter med i styrelsen för att vara så delaktiga som möjligt i verksamheten. Vi har en förskolechef anställd på heltid som driver och utvecklar skolverksamheten tillsammans med utbildade pedagoger.

Problemet för oss blir att varje år så slutar x antal familjer och y antal familjer börjar. Måste alla i styrelsen granskas? Räcker det med endast ordförande? Eller kan förskolechefen sitta med i styrelsen och endast denna granskas?

Svar

Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning avseende huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning omfattar även förskola, men i den delen är det hemkommunen som prövar tillstånd och utövar tillsyn. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska också göras hos hemkommunen. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Skyldigheten att anmäla ändringar inom ägar- och ledningskretsen omfattar samtliga styrelse- och ledningspersoner. Det räcker alltså inte att anmäla förändringar enbart avseende exempelvis ordförande eller en förskolechef med bestämmande inflytande i verksamheten.

Anmälan om ändring

Fråga

Vi är en fristående skola som är föräldradriven med en styrelse som består av föräldrarna. De har utsett en skolchef som ska vara den som är ansvarig för skolan i den dagliga verksamheten. Ska vi anmäla till Skolinspektionen varje gång det byts ut någon i styrelsen? Eller är det när skolchef byts ut? Eller vid båda tillfällena?

Svar

Det är samtliga styrelse- och ledningspersoner i er förening som påverkas av de nya bestämmelserna. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Skolinspektionen har tillsyn över att så är fallet.

Detta innebär att Skolinspektionen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller kraven.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Skolinspektionen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens insikt genom erfarenhet eller på annat sätt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.

Fråga

Hur gör Skolinspektionen bedömningen av insikten vid en anmälan om ändring?

Svar

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Prövning av genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt och lämplighet

Fråga

Vi är en kooperativ skola där styrelsen består av föräldrar. Vad skall vi upplysa föräldrarna om när vi frågar dem om att vara med i styrelsen?

Det framgår av Skolinspektionens hemsida att det kommer kontrolleras till exempel belastningsregister, ekonomisk skötsamhet m.m. Vilka upplysningar, mer i detalj, skall vi ge till de som är tilltänkta till styrelsen?

Vidare tänker jag runt kompetenskraven. I dagsläget har vi både advokat och ekonom i styrelsen men så kanske inte alltid är fallet. Det kan ju bli svårt för ett kooperativ att alltid ha styrelseledamöter med så ingående juridisk och ekonomisk kompetens som verkar krävas. Finns det någon ledning för oss kooperativ i den delen?

Svar

Skolinspektionen kommer att begära in underlag för att kunna bedöma sökandens "vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse".

I denna bedömning kan ingå exempelvis uppgifter om brott i belastningsregister, skuldsaldo hos Kronofogden, restskuld hos Skatteverket eller underlag från kreditupplysningsinstitut.

Vad gäller kraven på insikt gäller att dessa behöver vara fortlöpande uppfyllda. Det innebär att ägar- och ledningskretsen behöver innefatta personer med insikt i skolförfattningarna och att dessa ska ha arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens inom den associationsform som verksamheten ska bedrivas i.

Fråga

Jag har tackat ja till att sitta i styrelsen för ett bolag som är huvudman och har därför blivit ombedd att "hämta ut ett intyg" om lämplighet. Hur kan jag hämta ett sådant intyg?

Svar

Förändringar i en huvudmans styrelse, liksom övriga förändringar i ägar- och ledningskretsen, ska anmälas till Skolinspektionen. 

Det finns dock inget separat intyg att begära ut för detta ändamål. Huvudmannen anmäler förändringen och Skolinspektionen prövar då, utifrån underlag från kreditinstitut och andra myndigheter som inhämtas av Skolinspektionen, om personen som anmälan avser uppfyller kraven på lämplighet.

Fråga

Ingår skolchef och rektor i ägar- och ledningskretsen?

Svar

Med personer med bestämmande inflytande avses verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Det kan vara en person som inte har den formella ställningen av verkställande direktör, men som i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. Exempelvis en person som har fullmakt att sköta rörelsen.

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis rektor och skolchef, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det. Om ni anser att så ändå är fallet ska detta styrkas genom fullmakt, delegationsordning eller liknande som visar att sådant inflytande finns.