Frågor och svar

Förskola

Fråga

Behöver en ideell förening som är huvudman för förskola varje år när en ny styrelse i föreningen väljs rapportera detta till Skolinspektionen och hur vi i så fall gör det? I dagsläget rapporterar vi vilka som sitter i styrelsen till bolagsverket.

Svar

Föreningen omfattas av de nya bestämmelserna som gäller från årsskiftet. Eftersom ni är huvudman för förskola är det hemkommunen som både tillståndsprövar och har tillsynsansvaret. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska därför göras hos hemkommunen.

Hur kommunerna utformar sin tillståndsprövning och utövar tillsyn är upp till kommunerna att utforma. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Fråga

Vi driver ett föräldrakooperativ. Alla familjer sitter med i styrelsen för att vara så delaktiga som möjligt i verksamheten. Vi har en förskolechef anställd på heltid som driver och utvecklar skolverksamheten tillsammans med utbildade pedagoger.

Problemet för oss blir då att varje år så slutar x antal familjer och y antal familjer börjar. Måste alla i styrelsen granskas? Räcker det med endast ordförande? Eller kan förskolechefen sitta med i styrelsen och endast denna granskas?

Svar

Skolinspektionen kommer från den 1 januari 2019 att genomföra ägar- och ledningsprövning avseende huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning omfattar även förskola, men i den delen är det hemkommunen som prövar tillstånd och utövar tillsyn. Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen ska också göras hos hemkommunen. Vänd er dig därför till den kommun er förskola är placerad i.

Skyldigheten att anmäla ändringar inom ägar- och ledningskretsen omfattar samtliga styrelse- och ledningspersoner. Det räcker alltså inte att anmäla förändringar enbart avseende exempelvis ordförande eller en förskolechef med bestämmande inflytande i verksamheten.

Anmälan om ändring

Fråga

Jag skriver med anledning av de nya reglerna för ägar- och ledningsprövning från och med 1/1-2019. Från vad jag kan läsa på er hemsida är det anmälningsplikt till er då vi byter styrelsemedlemmar.

Hur görs detta? Finns det en plats på hemsidan där man gör detta eller är det ett formulär man fyller i och skickar på posten? Hur hittar jag information om detta?

Den samlade kompetensen, ska den anmälas/uppvisas/förklaras eller är det bara namn/personnummer ni vill ha? Vi har lite svårt att reda ut hur det fungerar rent praktiskt och vad vi behöver göra. Ser framemot att få Ert svar och lite klarhet. Tack!

Svar

Mer information om detta kommer inom kort att läggas upp på hemsidan. Vår målsättning är att det ska finnas tillgängligt i början av januari. Ni är välkomna att återkomma om ni efter detta inte fått svar på era frågor.

Fråga

Vi är en fristående skola som är föräldradriven med en styrelse som består av föräldrarna. De har utsett en skolchef som ska vara den som är ansvarig för skolan i den dagliga verksamheten. Ska vi anmäla till Skolinspektionen varje gång det byts ut ngn i styrelsen? Eller är det när skolchef byts ut? Eller vid båda tillfällena?

Svar

Det är samtliga styrelse- och ledningspersoner i er förening som påverkas av de nya bestämmelserna som gäller från årsskiftet.
En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Skolinspektionen har tillsyn över att så är fallet.

Detta innebär att Skolinspektionen inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Skolinspektionen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens insikt genom erfarenhet eller på annat sätt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.

Fråga

Ska skolans styrelse rapporteras in till er för ledningsprövning innan den 1 januari 2019 eller är det endast vid förändring i styrelsen? Om det ska rapporteras in, finns det någon blankett att fylla i?

Svar

Ni behöver inte inkomma med redovisning av er styrelsesammansättning. Däremot ska ni från och med den 1 januari 2019 meddela eventuella framtida förändringar i densamma eller övriga förändringar avseende styrelse- och ledningspersoner.
Utöver det förväntas ni att uppfylla de nya bestämmelserna gällande att genom erfarenhet eller på annat sätt ha förvärvat insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva densamma.

Avgift

Fråga

De nya avgiftsnivåerna för ansökan gäller från och med den 1/1 2019. Gäller denna avgift för ansökan som är inlämnad i sin helhet innan den 1/1 2019 alternativt ansökan som är inlämnad innan den 1/1 2019 men som kompletterats efter 1/1 2019?

Svar:

Betalning utgår först för ansökningar som inkommer efter den 1 januari 2019. Utgångspunkten för en ansökan är dock att Skolinspektionen ska ha tillräckligt underlag för att fatta beslut i ärendet. Är ansökan så bristfällig att den inte kan ligga till grund för prövning kan Skolinspektionen komma att fatta beslut om avslag/avvisning på befintligt underlag.

Prövning av genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt och lämplighet

Fråga

Vi är en kooperativ skola där styrelsen består av föräldrar. Vad skall vi upplysa föräldrarna om när vi frågar dem om att vara med i styrelsen?

Det framgår av Skolinspektionens hemsida att det kommer kontrolleras till exempel belastningsregister, ekonomisk skötsamhet m.m. Vilka upplysningar, mer i detalj, skall vi ge till de som är tilltänkta till styrelsen?

Vidare tänker jag runt kompetenskraven. I dagsläget har vi både advokat och ekonom i styrelsen men så kanske inte alltid är fallet. Det kan ju bli svårt för ett kooperativ att alltid ha styrelseledamöter med så ingående juridisk och ekonomisk kompetens som verkar krävas. Finns det någon ledning för oss kooperativ i den delen?

Svar

Skolinspektionen kommer att begära in underlag för att kunna bedöma sökandens "vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse".

I denna bedömning kan ingå exempelvis uppgifter om brott i belastningsregister, skuldsaldo hos Kronofogden, restskuld hos Skatteverket eller underlag från kreditupplysningsinstitut.

Vad gäller kraven på insikt gäller att dessa behöver vara fortlöpande uppfyllda. Det innebär att ägar- och ledningskretsen behöver innefatta personer med insikt i skolförfattningarna och att dessa ska ha arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens inom den associationsform som verksamheten ska bedrivas i.

Fråga

Jag har tackat ja till att sitta i styrelsen för ett bolag som är huvudman och har därför blivit ombedd att "hämta ut ett intyg" om lämplighet. Hur kan jag hämta ett sådant intyg?

Svar

Från och med den 1 januari 2019 behöver förändringar i en huvudmans styrelse, liksom övriga förändringar i ägar- och ledningskretsen, anmälas till Skolinspektionen. Mer information kommer att publiceras kontinuerligt på Skolinspektionens hemsida med anledning av detta.

Det finns dock inget separat intyg att begära ut för detta ändamål. Huvudmannen anmäler förändringen och Skolinspektionen prövar då, utifrån underlag från kreditinstitut och andra myndigheter som inhämtas av Skolinspektionen, om personen som anmälan avser uppfyller kraven på lämplighet.