Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen inom en månad efter att bytet av person genomförts. Skolinspektionen prövar i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda.

Skolinspektionen kan också komma att pröva om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas.

Du hittar blanketten för anmälan här: Blankett för webbanmälan