Avgifter

En utökning kan vara att tillståndet ska omfatta fler årskurser alternativt fler nationella program eller inriktningar vid en befintlig skolenhet. Det finns även en särskild avgiftsnivå för ansökan om godkännande för avvikelse inom de nationella programmen.

Grundskola, grundsärskola 

Ansökan ska betalas med följande belopp:

Ansökan om nyetablering av fristående skola  35 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande  25 000 kronor


Gymnasieskola, gymnasiesärskola

Ansökan ska betalas med följande belopp:

Ansökan om nyetablering av fristående skola  35 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande som inte endast innefattar avvikelse enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen 25 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande som endast innefattar avvikelse enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen  10 000 kronor

En avgift per skola

Av bestämmelserna framgår att avgiften om 35 000 respektive 25 000 kronor ska avse ansökan om nyetablering av fristående skola alternativt utökning av befintligt godkännande. Om en sökande i samma ansökningsomgång skickar in flera ansökningar beträffande samma skolenhet ska därför enbart en avgift betalas.

Om en ansökan om nyetablering innehåller flera skolformer alternativt enbart gymnasieskola och sökanden därutöver ansöker om en eller flera avvikelser enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen ska enbart en avgift för nyetablering (35 000 kronor) betalas.

Om en ansökan om utökning av befintligt godkännande innehåller flera skolformer alternativt enbart gymnasieskola och sökanden därutöver ansöker om en eller flera avvikelser enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen ska enbart en avgift för utökning (25 000 kronor) betalas.

Om en ansökan omfattar flera utökningar av befintligt godkännande som endast innefattar avvikelser enligt 5 kap. gymnasieförordningen inom de nationella programmen vid en och samma skolenhet ska enbart en avgift för utökning av avvikelse (10 000 kronor) betalas.

Avgiftsinbetalning

När ansökan skickats in via webbformuläret skickas ett meddelande till den e-postadress som angetts till kontaktpersonen med information om avgiftens storlek och instruktion för inbetalning. Vid inbetalning ska ansökans diarienummer uppges. Observera att avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in och att ärendet inte tas upp för prövning om avgiften inte betalas.

Sökande med flera ansökningar behöver göra en inbetalning per ansökan för Skolinspektionens möjlighet att identifiera respektive inbetalning.

Observera dock att om flera ansökningar lämnas in avseende en och samma skolenhet ska endast en avgift betalas.

Se Skolinspektionens föreskrifter:
Lagar och regler